Raszputyin

A film eredeti címe: Распутин

A felirat tulajdonságai:
FPS: 24,
kiterjesztése: srt.Raszputyin, áldás vagy átok?
Egy titokzatos férfiről, Raszputyinról szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Szinte csak és kizárólag negatív és/vagy titokzatos dolgokat lehet róla hallani. Mondjuk tett ő ezért elég sokat, de ellenfelei is sikeresen gyilkolták karakterét. Már életében is szélsőséges véleményeket fogalmaztak meg róla. Élete utolsó éveiben valóságos hecckampány áldozata volt. Az egyszerű szibériai (vidéki) sztralec túl nagy befolyásra tett szert a cári udvarban. Népszerű volt a cári család tagjai között, és ezt ki is akarták használni különböző érdekcsoportok. De Raszputyin önjáróvá vált. Konfliktusokat gerjesztett, hatalmi játszmákba bonyolódott. Azt gondolta, hogy az orosz monarchiában elég, ha az ember háta mögött az uralkodói pár áll. A cár, és a felesége...
De II. Miklós nem tudott megfelelő védelmet adni kegyencének. Akit szinte mindegyik társadalmi csoportban utáltak. Utálta az egyházi vezetőség, az arisztokrácia, a középosztály, az értelmiség, a forradalmi mozgalmak tagjai. A bolsevikok a hatalom átvétele után, az akkor már rég halott, Raszputyin emlékét tovább gyalázták. Hogy juthatott idáig egy egyszerű, falusi ember?
Először erről essék néhány szó:
Verhoturje, női monostor 1910
Grigorij Jefimovics Raszputyin a régi pravoszláv időszámítás szerint 1869. január 10.-én született a Tobolszk-Tyumen megyei Prokovszkoje faluban. Szülei szabad parasztok voltak.  A falu pópája oktatgatta a hamar félárvaságra jutó fiút. A tanulás számára azonban csak a szent szövegek biflázását jelentette. Írni és olvasni nem ekkoriban tanult meg.  Korán felfigyeltek azon képességére, hogy  időnként megérezte a jövő egyes eseményeit.  A hagyomány szerint gyermekként több tolvajt is leleplezett csodálatos metafizikai képességével.  A kamaszodó Raszputyin élénken kezdett érdeklődni a női nem után. Sokat csavargott, és az itallal is kapcsolatba került.  A törvénnyel tizenhét évesen gyűlt meg először a baja. A rendőrségi akták szerint iszákosság, leánygyalázás, lopás bűntetteivel jelentették fel.  Ugyanebben az időszakban állítólag megjelent neki Szűz Mária, aki felszólította, hogy szentelje életét az igaz hitnek, és azt hirdetve járja a vidéket. Grigorij hosszú időre eltűnik a faluból.  Azután hirtelen újra felbukkan és feleségül veszi Paraszkjeva Fjodorovna Dubrovnyinát (1887).  Az ifjú férj nem maradt otthon, továbbra is el-eljárt. Kolostorról-kolostorra vándorolt. Még a görögországi Athosz-hegyén is járt. (A terület 1850 és 1880 között az orosz cár gyámsága alatt állt.) Ellenségei szerint ebben az időben is iszákos és nőcsábász életmódot folytatott. Aktív vallásossága miatt a faluja pópája, Pjotr Szemjonov, nem különösebben kultiválta Grigorijt. Raszputyin házában egy imatermet kívánt berendezni, ahol ő maga hirdette volna az Igét. A pópa úgy gondolta, hogy az általa eddig birtokolt vallási monopólium megszűnik. Ráadásul Grigorij Jefimovics tehetséges, jó szónok volt, és kisebb gyógyulások kísérték szolgálatát. Így hát érthető, hogy egyre több követője lett Raszputyinnak. A pópa bepanaszolja a tobolszki püspöknél. A vád az volt, hogy a sztralec szektát szervez maga köré, és bacchanáliákat rendez. Egyházellenesnek nevezte, valamint azt állította, hogy a hívektől kapott pénz eldorbézolja. A püspök vizsgálatot rendel el, és mindent rendben találnak. De hogy ne legyen ennyire egyértelmű a dolog, meg kell jegyeznem, hogy van olyan forrás amely szerint Raszputyint a püspök a vizsgálat lezárása után eltiltja a prédikálástól, és a nyilvános áhítat tartásától. (Persze, az sem kizárt, hogy mindkét változatban van igazság. A pópa megkapja amit szeretne, és Grigorijt sem lehetetlenítik el a falu előtt.) Az indoklás szerint azért, mert a sztralec a klisztek szektájához tartozik.

Raszputyin és családja, 1890
A probléma ezzel az volt, hogy a köztudatban úgy volt (És ez a vád a mai napig él. Ennek az egyik oka talán az, hogy a szexualitással szinte mindent el lehet adni. A hazugság is hihetőbb, ha van benne valami kis pikánsság.), hogy a klisztek istentiszteletek mindig szexuális orgiába torkoltak. (Tegye fel a kezét az, aki nem hallotta ezt a vádat más vallási közösséggel, vagy közösségekkel kapcsolatban! A római korban a korai keresztények is megkapták ezt a stigmát.) Szerencsénkre van (magyar nyelven is elérhető) forrásunk a fentebb nevezett vallási közösség szokásaival kapcsolatban.

"Midőn Novgorod tartományban, a lubani  vasútállomás körüli erdőkben vadásztam, egy ideig a kis Mardsino faluban tartózkodtam. Nem messze a falutól volt a Galicin hercegek birtoka. A Galicin a Rurikok leszármazói, egyike ez Oroszország legrégibb nemesi családainak.

Egy este házigazdám, egy Bazil Batonim nevű paraszt titokzatosan a fülembe súgta:
- Nem akarja megnézni a Chlyszt-ek radenyá-ját (vallásos szertartását)? 
Tudtam, hogy a Chlysztek szektáriusok és hogy az ő radenyájukat különös vadság jellemzi, tehát beleegyeztem puszta kíváncsiságból. Hogy elkísérem házigazdámat. 
Már este kilenc óra volt s a sötét őszi este leereszkedett. 
Hazulról elindulva, a hercegi birtok felé haladtunk. Gazdám egy nagy, szegényes kunyhóba vezetett az udvar hátsó részében. 
A nagy csarnok sötét volt, mert csak a falak mentén elhelyezett hét viaszgyertya világította meg. A levegő fojtó volt, férfiak és asszonyok, felnőttek és egészen fiatalok, köztük kis  lányok is , össze voltak zsúfolva a szobában. A túlsó végében egy fehér terítővel leborított asztal volt, az egyetlen gyertya világánál észrevettem rajta egy, a régiségtől megfeketedett szentképet, egy nagy szenteltvíztartót és egy fatáblába kötött vastag könyvet. 
Az oltárt helyettesítő asztal közelében állott egy erős termetű paraszt, akinek hosszú, fekete haját egy keskeny szíj szorította homlokához és akinek patriárkai szakálla igen rendes és ápolt volt. 
Mihelyt a tömeg rendes sorokba állott és a lábak dobogása és a suttogás megszűnt, a hatalmas termetű paraszt felolvasott a könyvből néhány régi szláv szöveget, homlokára és mellére keresztet vetett, minden egyes keresztvetés után letérdelt és a földig hajolt. Észrevettem., hogy mozdulatai mindig gyorsabbak és hevesebbek lettek és hogy a gyülekezet szeme erősen a „pap”-ra volt szegezve. A „pap” egyszerre csak felugrott s felkiáltva: „Imádkozzál és áldozzál!”  a szoba sarkában álló vesszőnyalábból kiragadott egy vesszőt (oroszul chlyszt) s evvel elkezdte ütni fejét és vállát.Midőn a vessző suhogva hasította a levegőt, eszembe jutottak a dervisek véres misztériumai, melyeknek szemtanúi voltam Törökországban és Krimben. E közben a „pap” ledobta kabátját és ingét s derékig mezítelenre vetkőzött. A vesszőzés folyton gyorsabb és erősebb lett. Háta már tele volt sávokkal, a vér már kiszivárgott és vörös szalagokban folyt végig a hátán. Erre az egész tömeg, köztük házigazdám is, felkapott egy-egy vesszőt a csomóból. Megkezdődött a tömeges vesszőzés. Az erős és hajlékony vessző suhogása összevegyült a tömeg jajgatásával és nyöszörgésével s kezdték már ledobni ruhájukat, hogy még növeljék kínjaikat.
A „pap” folyton ütve önmagát, elkezdett egy lábon forogni. Mások is elkezdték utánozni és néhány perc múlva az egész tömeg elkezdett forogni, ütötte egymást, nyöszörögve jajgatott és ordított kísérteties, fájdalmas hangon. 
Rövid idő múlva néhányan kifáradtan a földre estek, végre maga a „pap” is elvágódott, de a többiek tovább ugráltak és forogtak a földre bukottak testén gázolva. 
A levegő sűrű volt a gőztől, a halálra kínzott testek kigőzölésétől, a csizmák és piszkos ruhák bűzétől. Valaki eloltotta a gyertyákat, csak az oltáron levőt hagyta égve. Alig lehetett látni a félig meztelen hím és női testeket egy rakásban, kimerülve, vérrel beszennyezve, félig holtan. 
Ilyen volt a radenya."

Érdekes, hogy felekezeti konfliktusoknál a szexuális eltévelyedés vádja mindig előkerült a történelem folyamán. (És nem voltak ez alól kivételek a khlisztek sem.) Ám a katolikus Ossendowski leírása alapján láthatjuk, hogy a khlisztek esetében sem erről van szó. Egyszerű (?) vallásos extázis, extatikus események zárták le az istentiszteletüket. Az ilyen, rajongó (ezzel az eufémisztikus kifejezéssel is szokták illetni az önkívületi jelenségeket) hozzáállás egyáltalán nem volt idegen a kereszténység kezdeti időszakában. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy a judaizmusban sem ismeretlen a jelenség (lásd kezdeti hászidizmus). De említhetném a keringő dervisek transzát is (az iszlám szufizmust), vagy a 19.század végi, 20.század eleji szellemtáncos indiánokat is. Pneumatológiával komolyan foglalkozók szerint, nem a fizikai jelenség számít, hanem annak a forrása. Hiszen a megjelenési forma lehet hasonló, de csak az számít hogy az eredeti a mennyből származik, az utánzatok meg lentről. És ha végig gondoljuk Raszputyin életét, akkor ugyanezzel a dilemmával állunk szemben: ördög vagy szent volt a sztralec?
Annál is valószínűbb, hogy a tobolszki püspök salamoni ítéletet hozhatott, mert a falu két részre szakadt. Raszputyin, és a pópa követőire. Az első gyógyulások, amik tényleg összefüggésbe hozhatók a sztraleccel, 1903-ban történtek. Ugyanakkor abban a korszakban nagyon hiszékenyek, és babonásak voltak az Orosz Birodalomban élők. (A lengyel származású Rudolf Ossendowski fentebbi idézetét tartalmazó könyv épp erről a témakörről szól.) Ezt nem szabad elfelejtenünk akkor, amikor Raszputyin életével kapcsolatos dolgokról elmélkedünk.
 Mindenesetre gyermekei születése (Dimitrij 1895, Marija 1897) sem késztette életmódja megváltoztatására. Egy Baszmakova nevű gazdag özvegyasszony kitartottja is volt állítólag egy ideig. A hölgyet követte Szentpétervárra, ahol (1906-tól kezdődően)  többször is együtt laktak. Maga Raszputyin 1905-ben utazik először Szentpétervárra, az ország fővárosában. Ebben az időben élénk szellemi pezsgés van itt. Papok, szerzetesek, zarándokok utaznak oda, hogy találkozzanak, beszéljenek, lássák  Johann von Krondstadt-ot. Persze a másik oldal is aktív! Az okkultizmus, a spiritizmus iránt érdeklődés is hatalmas. Ami ebben az időben egy európai jelenség. Elég ha a korabeli Párizsra, vagy Budapestre gondolunk. Hasonló okkult ébredés volt a 1920-30-as évek Berlinjében is.
Szent Kronstadti János
Raszputyinnak sikerül személyesen is találkoznia Iván pópával (Johann von Kronstadt, Kronstadti Szent János). A szent ember ragaszkodik ahhoz, hogy személyesen szolgálja fel Grigorijnak a vacsorát. Ez hatalmas megtiszteltetésnek számít. Ezután Raszputyinnak teológiai vizsgát kell tennie, és utána hivatalosan is sztraleccé minősítették. Ez a két esemény az egyházi karrier lehetőségét hordozta magával.
A gazdasági problémák, a hibás politikai döntések miatt csökkent a rezsim népszerűsége. Az uralkodó körök úgy vélték, hogy egy győztes háború csökkentheti az országban lévő belső feszültségeket. Az 1905-ös orosz-japán háborúban elszenvedett vereségek azonban pont ellentétes folyamatokat indukáltak. A belpolitika irányítói által mutatott keménység, erőszakosság az 1905.január 9.-ei véres sortűz a cár népszerűtlenségét erősítette. A cári családot elszigetelték az orosz valóságtól. Gyakorlatilag semmit nem tudtak országuk valós helyzetéről, problémáiról. Az anyacárné módszeresen rombolta a cárné (és rajta keresztül a cár) tekintélyét. A cárnénak, II. Miklós feleségének, gondot okozott a származása. Háta mögött csak a német nőnek hívták. Az arisztokrácia nem fogta fel, hogy a cári tekintély, a rendszer tekintélye. Ha bármilyen indokból romolják a cár nimbuszát, akkor magának a rendszernek az alapjait kezdik ki. A társaságban elszigetelt cárné a transzcendenciába menekült. Rengeteg „csodatevőt” mutattak be neki az udvarhölgyek, és a cári család nőtagjai is. Persze ezzel újabb témákat adott az intrikusoknak.
Ilyen környezetben, 1905. november 14.-én (régi időszámítás szerint november 1), Raszputyint bemutatják a cárnak. Grigorij elnyerte az uralkodó jóindulatát, így a szentpétervári társasági élet kedvence lett.
II.Miklős és családja
1909-től az a hír kezd elterjedni Raszputyinról, hogy hipnotikus képességei miatt vannak sikerei a nőknél. Mindezt egyre számosabb ellensége terjeszti róla.
A cárevicset, Alekszej Nyikolájevicset, ez év őszén baleset éri. Ez az ő esetében nagyon veszélyes dolog, mert vérzékeny. Az állapota gyorsan romlik, az orvosai tanácstalanok. Anasztaszija nagyhercegnő Carszkoje Szeloba viszi Raszputyint. A cárevics édesanyját rábeszéli, hogy engedje be a kisfiúhoz a sztralecet. Grigorij hosszan imádkozik a gyermek ágya mellett. Alekszej jobban lesz, a dagadása lohadni kezd. Ezt megerősíti az orvosa is. A csodálatos gyógyulás Raszputyin renoméján nagyon sokat emel. Mindennapos vendég lesz a cári családnál. A cári házaspár megkedvelik a szibériai parasztot. Szeretik nyers stílusát, ami annyira más mint az udvarban megszokott hízelkedés. A cári szimpátia természetesen kitudódik, e miatt egyre többen keresik Grigorij kegyeit.
Rosszakarói paráznasággal vádolják. Még a cárnét és a nagyhercegnőket is hírbe hozzák vele. Persze ezek a híresztelések főként nem Raszputyinnak ártottak. De miért, és kik akartak a sztralecnek ártani? Eleinte sokan azt gondolták, hogy Raszputyin egy buta marionettfigura, akit könnyen irányíthatnak, és általa könnyen befolyásolhatják az uralkodót. De csalódniuk kellett. Raszputyin önjáró volt. Nem hallgatott gyakorlatilag senkire. Újra elkezdett italozni, és nőzni. Ezzel az igaztalan pletykáknak is alapot ad. Az ellenségei mindent megtettek, hogy megbuktassák. A sztralecet többször megpróbálták eltenni láb alól. Az első ilyen eset 1910-ben történt.
Közben Raszputyin szentpétervári lakásán mindennap megtartott szeánszai egyre jelentősebbek lettek. Szó szerint mindenki megfordult ott. Persze, hogy pletykák forrásai lettek az onnan kiszivárgó információk. Kiszínezve, eltorzítva, kitalációkkal fűszerezve. Persze ez nem azt jelenti, hogy Raszputyinnak ne lett volna sáros, ebben-abban…
1910-ben különböző újságok elkezdték szellőztetni botrányos magánéletéről. Gúnyversek, karikatúrák jelentek meg a sztralecről. A cárné önmérsékletre utasította Raszputyint. Többen szerették volna elérni, hogy száműzzék. Közben a cár utasítására korlátozzák a sajtószabadságot. A közhangulat Raszputyin ellen fordul, bár a cári döntés nem, vagy nem csak a Raszputyin ellenes írások miatt hozták meg. A cár utasítja Grigorijt, hogy költözzön szülőfalujába. Néhány hét múlva a sztralec szentföldi zarándoklatra megy.
A cárevics 1912 októberében elkezdett csillapíthatatlanul vérezni. Az orvosok sikertelenül próbálkoznak a gyógyítással. Alekszej e hónap 10.-én felveszi a halotti szentséget. A cárné következő nap megkéri Anna Virubova udvarhölgyet, hogy táviratozzon Prokovszkojéba.
Raszputyin visszatáviratozik: „Ne félj. Isten látta könnyeidet, és meghallgatta imáidat. A fiad élni fog…”. És tényleg. Miután a cárné megkapja a levelet, a fia állapota javulásnak indul. Ez mind a cári házaspár, mind Viburova előtt megdönthetetlen bizonyítéka annak, hogy a sztralecnek gyógyító ereje van. Úgy gondolják, hogy a dinasztia sorsa a szibériai kezében van.
Újra a család állandó vendége lesz Grigorij. „Audienciái” ismét teltházasok. Ellenségei is aktivizálódnak. Politikusokon kívül több neves egyházi személy is károsnak tartja újbóli befolyását.  Az Igaz Orosz Emberek Szövetsége zsidóbarátnak tartja. Az ok, titkára származása. Az IOESZ-nak nagy szerepe volt a cári birodalomban fel-felgyúló antiszemita kampányokhoz.
1914. június 29.-én újabb merényletet kísérelnek meg Raszputyin ellen. A késelés után, kórházi ápolásra szorul. A külpolitikailag legválságosabb időben (egy nappal előtte lövik le Ferenc Ferdinándot Szarajevóban) a kórházban lévő sztralec nem tudja befolyását a béke érdekében felhasználni. Az angol, francia nagykövetség kifejezetten rosszalja, hogy Raszputyin nyíltan a háború ellen agitál. Tehát elmondhatjuk, hogy nem csak hazai, hanem külföldieknek, a nemzetközi politikával foglalkozóknak is útjában van.
A gyilkosság kísérlet mögött Iliodor Trufanov szerzetes állt. Raszputyin így gondolta. A bíróság szerint az elkövető, egy Guszeva nevű nő, vallási-politikai őrületében követte el a tettét. Grigorij a kórházból táviratokat küld a cárnak, óva inti a háborútól. Felgyógyulása után „rendeléseit” főként olyanok keresik fel, akik hadi megrendeléseket szeretnének elnyerni. Ebben az időszakban lesz szokása Raszputyinnak, hogy papírfecnikre írt üzeneteket küld a végrehajtó hatalom vezetőinek.  A nála kilincselők kéréseit, így próbálja meg teljesíteni. Gyakorlatilag politikai hatalma nincs, kéréseit vagy figyelembe veszik, vagy nem. Pénzügyekkel nem foglalkozott sohasem. Sokat jótékonykodott, és titkára kezelte a kasszáját. Hiszen a látogatói közül mindig is voltak olyanok, akik anyagi javakkal próbálták honorálni közbenjárását, közbenjárásait.
A harctéri kudarcok, és a sok éve tartó ármánykodás meghozta gyümölcsét. Egyre többen vélték úgy, hogy a német származású cárné elárulja országát a német császárnak. Titkokat közöl vele, hogy a cári csapatok minél reménytelenebb helyzetbe kerüljenek, és a cár rákényszerüljön a különbékére. Ebben a konspirációs teóriában természetesen Raszputyin is szerepet kap. Ő az összekötő a cárné és a császár között. Más verzió szerint német kém, vagy titkos ügynök. A rágalmazás alapja csupán annyi, hogy a sztralec mindig is a háború ellen lépett fel. Nem támogatta Oroszország katonai fellépését a központi hatalmak ellen. Álláspontja szerint Oroszország csak veszíthet a háborúval.  Nagyon sokaknak könnyebb volt az összeesküvésben hinniük, mint hogy szembenézzenek a valósággal. Oroszország gazdasági és katonai ereje, az országban élők helyzete nem engedte volna meg az újabb (az 1905-ösnél ráadásul sokkal nagyobb) katonai kalandot. És ha már nyilvánvalóvá vált a baj, akkor bűnbakokra volt szükség. Raszputyin esetleges politikai befolyását sokan bizonyítottnak látták abban, hogy a minisztériumok élén nagyon nagy volt a fluktuáció. Mindez ahhoz vezetett, hogy Grigorij életének utolsó éveiben közutálatnak örvendett.
(Mindezt jól példázza néhány korabeli visszaemlékezés. Alexandra Rachmanova Szerelem, cseka, halál címmel megjelent naplójából kiderül, hogy a nemesi származású írónő bakfis korában az otthoni beszélgetések során egyértelműen tapasztalta a Raszputyin ellenességet. Tanulmányai révén új közegbe kerül. Az egyetemisták, főiskolások akik döntően nem nemesi származásúk, szinten erősen Raszputyin ellenesek. Az orosz közvéleményben az egyik téma amiben társadalmi konszenzus volt, az maga Raszputyin megítélése.)
1916-ban a Dumában már nyíltan arról szónokoltak képviselők, hogy Raszputyin minden baj forrása. Féliksz Juszupov herceg, saját bevallása szerint, Puriskevics képviselő beszéde hatására döntött úgy, hogy megöli a sztralecet. Magáról a gyilkosságról csak a résztvevők közül két ember írt visszaemlékezést: a képviselő és a herceg.
A gyilkosságra többen szövetkeztek: Juszupov, Puriskevics, Pavlovics nagyherceg, Szuhotyin gárdakapitány, és Lazovert sebész. A készülő merényletbe nagyon sokan be voltak avatva. Többek között az angol és francia nagykövet is. A képviselő és a katonatiszt (Szuhotyin) tagjai voltak az IOESZ-nek. Juszupov személyesen is ismerte Raszputyin, mivel többször felkereste őt. Úgy gondolta, a sztralec kigyógyítja majd őt a homoszexualitásból. Dimitrij Pavlovics szexuális érdeklődése azonos volt Juszupovéval. Puriskevicsről azt tartják, hogy antiszemita, jobboldali radikális, és monarchista volt. Az IOESZ-nek szinte alapításától tagja, és aktív mozgalmi embere volt. A Fekete Százak vezetőségéhez is köze volt.
A gyilkosság 1916. december 16.-17.-ére virradóan esett meg.
A gyilkosok szerinti így történt az eset:
Kevéssel éjfél előtt az összeesküvők összegyűltek a Juszupov-palotában. Az egyik pince helységet berendezték. A kandallóban lobogott a tűz, előtte hat személyre megterített asztal. Rajta mérgezett aprósütemény, és frissen őrölt ciánkáli két kristálypohárba. Juszupov elment Raszputyinért, annak lakására. Azt mondta a sztralecnek, hogy a felesége, Irina, meg szeretne ismerkedni vele. A hölgy ebben az időszakban nem tartózkodott Péterváron. A két férfi háromnegyed egy felé érkezett a palotához. Juszupov levezette a sztalecet a pincehelységbe. Több mint félórás beszélgetés után volt hajlandó Raszputyin inni a preparált borból. Ezután megette az aprósüteményt is. A méreg hatástalannak bizonyult. A herceg eloson, hogy tanácsot kérjen Puriskevicstől. Végül egy revolverrel a kezébe visszamegy a pincébe. Lövések dörrennek. Az összeesküvők lerohannak a pincébe.
A halott Raszputyin
Szuhtyin felveszi Raszputyin bundáját, kucsmáját, kalucsniját. Lazovert az átöltözött gárdakapitányt Raszputyin lakásához viszi. Utána irány az állomás. (Megtévesztő manőver.)  A többiek a palotában várnak. Közben Juszupov visszamegy a pincébe, és észreveszi, hogy a sztralec nem halt meg. Raszputyin felkel, és támolyogva megpróbál távozni. Grigorij az udvaron van, amikor a képviselő utána lő. Végül, állítása szerint, főbe lövi.
A lövések zaja a rendfenntartókat a palotához csalja. Az összeesküvők közlik mi történt. Juszupov szerint Raszputyin még mindig él, ezért ólmos bottal ütni kezdi. Ezután lefekszik aludni a palotába. Kinn a katonák segítségével egy függönybe tekerik a holttestet, és a Néva folyóba elsüllyesztik.
A gyilkosság kísértetiesen hasonlít az 1883.december 16.-án végrehajtott Szudjekin alezredes elintéző merénylethez. (Lásd még az Államtanácsos bejegyzést.) Maga Trockij így vélekedett az ügyről: ”… egy rossz ízlésű emberek számára megrendezett jelenet volt.”
Az gyilkosok azt gondolták, hogy amikor tettük kiderül, akkor elindul majd egy nemesi felkelés. E helyett a nyomozás indult meg. December 19.-e délutánján megtalálják a holttestet is. Dimitrij nagyherceg és Juszupov herceg mindent beismernek, majd a cár száműzi őket. (A nagyhercegnek Perzsiába, a hercegnek Kurszk kormányzóságbeli birtokára kell utaznia.) A nyomozás befejezésére is utasítást ad az uralkodó. Az elhunyt patológiai vizsgálatát sem fejezték be. A testen három lőtt sebet találtak. Egyik sem volt halálos, bár volt köztük fejsérülés is. A holttest gyomrában negyven köbcentinyi barnás, alkoholszagú folyadék volt. A tüdeje vízzel, és algával volt tele. Mérget nem találtak a szervezetben. Lazovert doktor a halálos ágyán beismerte, hogy lelkiismereti okból a mérget egy ártatlan szerrel helyettesítette. Ám minden másról, ami azon az éjszakán történt, hallgatott. A fejlövést Raszputyin nem hátulról kapta, hanem szemből. A bemenet a homlokon található. Ez lehetett az utolsó lövés, és ekkor már a hátán fekhetett. A többi lövés bemenete hátul volt. A hulla kezei össze voltak kötözve. Friss horzsolásnyomok voltak a csuklón, tehát amikor a vízbe dobták, még élhetett. A test tele volt véraláfutásokkal, zúzódásokkal. A herék össze voltak zúzva. A sérülések alapján valószínűleg valaki kasztrálni szeretett volna.
A teljes kasztrálás 1917.március 8.-án, az exhumálás után, történik meg. Az esetről jegyzőkönyv készül. Minderről tudott, és egyes források szerint a tett felbujtója is volt,  Alekszandr Kerenszkij az IK vezetője. Az ikon, amit Raszputyin a cárnétől kapott, és amelyet eltemettek vele, ugyancsak az Ideiglenes Kormány prominens tagja tulajdonába került.


Nagyon sokáig készült ez a felirat. A nyersfordítással tavaly (2014) nyár közepén készültem el. Eltettem "pihenni". A nyár vége felé egyre egyértelműbb lett, hogy valami baj van az egészségemmel. A tünetek már az év elején elkezdtek jelentkezni... Idén januárba be kellett egy rövid időre feküdnöm a kórházba. Otthon, a lábadozás ideje alatt elkezdtem megírni ezt a bejegyzést. Közben más jellegű ügyintézést is elfoglalta az időmet. Hogy-hogy nem, amikor augusztus legvégén ismét elővettem a projektet, nem találtam meg a gépemen az addig megírt piszkozatot. Nos, sebaj! Uccú neki, megírom újra!
Szóval volt időm elmélázgatni Raszputyinon. (Neki álltam olvasni róla, néztem dokumentumfilmet.) Ki volt ő? Ördög vagy szent? Szélhámos, vagy egy naiv szibériai paraszt? Nehéz kérdések ezek. Nehezen megválaszolható kérdések. Sok függ attól, hogy milyen szemüvegen keresztül nézi a történetet az ember. Ha véleményt akarunk alkotni erről a filmről, akkor óhatatlan, hogy véleményt kell alkotnunk Raszputyinról is. Hiszen ez egy életrajzi film, ami így vagy úgy, de leteszi a garast valamelyik oldalon.
 Raszputyin rengeteg filmben szerepel. Leginkább a személye köré költött mítosz miatt. Már életében emblematikus figura volt. Gyűlölet, és rajongás vette körül. A politikusoknak, függetlenül az ideológiától, nagyon jó bűnbak volt. Írtam, hogy a háború sikertelensége miatt frusztrálódók benne találták meg minden baj forrását. Halála után nem sokkal azonban összeomlik a cári rendszer. De az ország új vezetői is a régi bűnbakot használják propaganda céljaikra. A cári időszakban hazaáruló, intrikus volt, az új időszakban a régi gonosz rendszer megjelenítője. (Hollywood számára pedig egy könnyen felhasználható, elpusztíthatatlan karakter.) E szellemben készült egy nagyszerű film Raszputyin munkásságáról, még a hetvenes években. Egyáltalán nem reális az a kép a sztralecről, ami abban az alkotásban megjelenik. Az nem a történelmi Raszputyin, hanem amilyennek az akkori rendszer láttatni akarta. Benne van minden előítélet, és rágalom. Minden, ahogy az új hatalom propagandistái láttatni szerették volna a szibériait. Mégis, ennek ellenére, egy nagyon érdekes, és jó film az.
Ez a feldolgozás, én úgy érzem, megpróbál egy, a valódihoz nagyon közelítő Raszputyin képet megmutatni nekünk. Ami nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. Nem egy szentet látunk, de nem is egy ördögöt.
Nem mondhatjuk, hogy szentéletű a sztralec (ahogy a valóságban sem volt az), de azt se hogy gátlástalan  törtető lenne, aki kihasználja a környezetében lévők hiszékenységét.
Volt időm gondolkodni Raszputyinon. Ennyi idő után kialakult bennem egy határozott elképzelés róla, bár van egy-két (nagyon) homályos részlet is.
Szerintem, egy egyszerű, nem túl bonyolultan gondolkodó szibériai parasztról van szó, aki egyszerre élt szabados életet, és próbált istenfélő is lenni. Életének különböző korszakaiban váltakozik, hogy Isten keresés, és az ivással kombinált csajozás fontossága. Van olyan időszaka, amikor egyszerre próbálkozik mindkettővel. Egyesek khliszt tanításnak tartják (magam szkeptikus vagyok ebben a kérdésben), hogy minél nagyobb a bűn, annál nagyobb lesz a kegyelem. Tény, hogy nagyon sok magát kereszténynek gondoló ember rendszeresen immorális cselekedeteket hajt végre, mert úgy gondolja a gyónás, a bűnvallás esetleg különböző szent cselekedetek, megszabadítják az isteni törvény megszegésének következményétől. Lehet, hogy Raszputyin is így gondolta...
Lehet hogy az egész élete az önmagával folytatott harcról szólt?
Én nem tudom a választ. Pedig ez a válasz dönti el, hogy mi volt ő.
Mondhatnánk rá, hogy szélhámos volt. Ez lenne a legegyszerűbb. De akkor hogyan gyógyult meg a cárevics? Többször is.
Korabeli szkeptikus vélemény szerint, nem Raszputyin imája hatására gyógyult meg Alekszej. Az a pletyka terjedt, hogy az egyik orvos beadott a kisfiúnak egy elixírt, és utána imádkozott csak Raszputyin. Jó sztori, csak nincs értelme.
Azért hívták a sztalecet, mert az orvosok tudománya befuccsolt. Egy orvos ahelyett, hogy saját magát helyzetbe hozná (meggyógyítja a vérzékeny kisfiút), és elixírjével világhírű (és gazdag) lenne, ehelyett segít egy szibériai parasztnak bekerülni az udvarba? Ugyan már! Mennyire életszerű ez így? Semennyire.
Akkor mi történhetett?
És itt eljutottunk egy fontos kérdéshez. Van-e természetfeletti, illetve minden megmagyarázható materialista alapon?
Hogyan tovább? Szemüvegeket, előítéletek fel!
Alekszej gyógyulása akkor és ott, megtörtént. (Ezt senki nem vonja kétségbe.) Nem halt meg a sérülése miatt. Pedig már felkészültek rá. De mi történt akkor?
Ha tegyük fel, tényleg vannak csodák, és ekkor az történt, akkor ebből az következik, hogy Raszputyin Isten embere volt? A cárné és a cár így gondolták. De nem voltak egyedül ezzel a véleményükkel. Azok akik úgy gondolták, hogy Raszputyin a karrierjük útjában áll, azok vagy úgy gondolták hogy az ördög embere, vagy úgy hogy csaló. És e nézetüket széles körben propagálták az alul iskolázott orosz társadalomban. Mindez aláásta a cári rendszer tekintélyét. A pravoszláv egyház vezetője ( I.Péter óta) a cár. Ha a cár maga mellé vesz egy hitetőt, akkor nem csak az történik, hogy a világi hatalom vezetőjét becsapják. A pravoszláv egyház vezetőjét (is!) becsapják akkor. Egyszerre vezetik meg a spirituális és az állami vezetőt. A Raszputyin üggyel ezért lehetett bomlasztani a fennálló társadalmi rendet. Ezért nem engedték a bolsevikok el Raszputyint, ezért szimbolizálta ügye az egész cárizmust számukra. Egyszerre tudták ütni vele az egyházat, és az elmúlt félfeudális rendszert. Ezért voltak felelőtlenek azok akik, még a bolsevikok előtt, elkezdték (Raszputyinnal) lejáratni a cárt és a feleségét. A rezsim önmagában már nem volt életképes. De erőszakos megszűnése olyan folyamatot, folyamatokat indított el ami átformálta Európát, a világot, a 20.századot. A bomlás egyik katalizátora pedig épp a Raszputyin ügy volt. Pillangó effektus? Igen, szerintem az.

A filmhez a felirat megtalálható itt.

A film eredeti nyelve francia. Ennek nagyon prózai oka van. A készítésére szánt pénz nem tűnt elégnek, és befektetőt kerestek. Egy francia gazdasági érdekeltség hajlandó volt pénzt áldozni a mozira. Egy (nem gazdasági) feltétellel.
A felirat az orosz szinkron alapján készült.

Csillagközi nyomozó

A film eredeti címe: Звездный инспектор
A felirat tulajdonságai:
FPS:25,
kiterjesztése: srt.
Csillagközi nyomozó (Zvyozdny inspektor) 1980
A Nemzetközi Űrfelügyelet állomását lerombolja egy ismeretlen űrhajó. A Felügyelet nyomozást indít, amely során felfedeznek egy titkos tudományos laboratóriumot, ahol mesterséges intelligenciával kísérleteztek. Csakhogy ez a mesterséges értelem kiszabadult az ellenőrzés alól és saját rabszolgájává tette a kísérletező tudósokat.


Ez bizony már nem klasszikus évek reményekkel teli hozzáállása.  A film elején rögtön némi űrpusztítást láthatunk - elég gyenge kivitelben, - egy indok nélkül lövöldöző űrhajóról. Követi némi polémia az ENSZ fórumán, ahol "furcsa mód" a gyanúsakat angolos nevű nagyvállalatok képviselik, míg a jó irányt, minő véletlen, nagy SZU szorgalmazza. Természetesen egy szovjet(orosz)nyomozó találtatik a legalkalmasabbnak a rejtély kibogozására., aki pár társával elindul a kötelessége végrehajtására. Egy árva szó nélkül, bár igazi fegyverzettel nem rendelkeznek és tudják, valaki ott kint nagyban játszik. Közben hamarosan az érintetteknél vagyunk egy eldugott bolygón és nem nehéz felismerni, az illetőket keményen manipulálják. Szóval rejtély a rejtélyben helyzet állt elő. Az önálló akarttal bíró mesterséges értelem fenyegetését négy évvel később a Terminátor sokkal jobban fogja előadni, egyébként is, a téma messze nem új sci-fi vonalon, már számtalan, ennél jobb kibontása létezik. A történet csöndesen halad a valószínűsíthető vonalon, különösebb meglepetések nélkül, de nem unalmasan. A képi világa helyenként ügyes, de néha ordítóan pénzhiányos speciális effektek sora rontja el.

Mintha Rajnai András kísérleti stúdiójának képi világa került volna át a TV képernyőről a mozivászonra.  Ami már akkor sem számított magas trükk színvonalnak, inkább volt érdekes, mint nívós. Azért egy elzárt világrendszer lakója még  ennek is örült, mert a nyitás politikája a kulturában még odébb van. A mozi annyira közepeske, hogy tényleg csak a die-hard fantasztikus filmrajongók és ritkaság keresők érdeklődésére tarthat számot. Ez a rendezésre, zenére, színészi játékra egyformán igaz. Mostanra már minden bizonnyal "Nézd meg és felejtsd el" kategória az ifjabb korosztálynál, az idősebbeknél, akik megedződtek a hasonló mozikon talán mégsem. Nem vitatom, a filmebn buzog a tartalmi jószándék, de ennyi elég kevés a maradandó élményhez. Igazából attól lesz mégis fontos egy kicsit, ami hiányzik belőle. Vagyis a hit, hogy az emberiség képes lesz erőtvenni önmagán, sötétebb énjét hátrahagyva, nemes céljaival fog kilépni  a világűrbe és nem a belső problémáit szabadítja rá a gyanútlan kozmoszra. Ilyen az utópisztikus személet jellemezte a korai szovjet filmeket és okos kivitelnél felemelő érzést adott. Ám a mi főhősünk korántsem képviseli az optimista vonalat. A mozi elején és végén egyaránt a Földön jár, társak nélkül, elegánsan elvonulva. Ki is mondja, alig várja, hogy végre nyugta legyen. Hová lett hát a tettrekész, kihívásokra vágyó szocialista embertipus? Eltűnt a brezsnyevi pangásban, beolvadt a reménytelenségbe süllyedt társadalomba, egy lett a sok közül. Teszi a dolgát, még nem vall kudarcot, de alig várja, hogy haza húzhasson a vidéki dácsája magányába. Gondolom, a hűtőben már várja pár üveg Sztolicsnaja és egy nagy adag ruszli, hogy valami jó mégis legyen az életben. Ez a mozi megmutatja, milyen messze tűntek a világmegváltó álmok. Itt örül a rendszer tagja, ha legalább a régi módon folyik tovább az élet. Mert jobbra már nem számít, de a zsigereiben érzi, rosszabb jöhet. Például valami olyan erő, ami már a gondolatait sem hagyja meg az embernek, hanem beülteti a saját eszméit a másik fejébe, elveszi a maradék önálló akaratát is. Lehangolóan reménytelenséget sugalló összkép egy szebb reményekkel indult világhatalom közérzetéről, váltsunk hát gyorsan.


Nagyon nehéz helyzetben vagyok. Adva van egy krimi, ami történetesen az űrben (is) játszódik. Van egy írás a magyar nyelvű felirat készítőjétől. Amiben talán minden benne van, ami a filmről megírható. Van egy megállapodás köztem és Oldfan között. A rám vonatkozó részt kellene most teljesítenem. Nem oly régen kaptam egy ímélt (e-mail-t, furcsa, és zavaró ez az új módi), amelyben a kedves levélíró arról írt, hogy a blog filmjei közül többet megnézett, mint amennyit véleményezett már. (Itt szeretném megköszönni mindazoknak a fáradozásaikat, akik így vagy úgy, de hozzászólásaikkal életben tartják a blogot! Hiszen minden egyes üzenet jelzés arra, hogy van értelme a munkánknak.) A levél írója annak a véleményének adott hangot, hogy időnként egyszerűen semmit nem tud hozzátenni a bejegyzésben írtakhoz, és ezért nem is ír semmit. Hát, így vagyok én is Oldfan ezen írásával.  Pici, lényegtelen, apróságokat másként írnék le, hasonlóképpen mint ő, de úgy érzem minden lényeges dolgot leírt a filmmel kapcsolatban.
Dimirij Alekszejevics Gluhovszkij
Itt tartottam, amikor történt velem valami. De nézzük az előzményeket: A nyáron meghívottként részt vettem egy családi rendezvényen. A mellettem ülő tizenéves szótlan fiatalemberrel megpróbáltam kommunikálni. Kicsit merev és erőltetett volt a társalgásunk. Pedig igyekeztem. Szeretem a diót feltörni. Magam is dió vagyok, és szeretem, amikor valaki sikeresen „felnyit”. Gondolkodtam, hogy amikor legközelebb találkozok a fiatalemberrel, akkor majd hogyan tudnám társalgásunkat lazábbá, kevésbé merevvé tenni. Eszembe jutott, hogy hallottam mennyire tetszett neki Dimitrij Gluhovszkij Metro 2033 című könyve. (A téma kedvelőinek megjegyezném, hogy nem van második része is, Metro 2034, sőt idén nyáron megjelent a harmadik rész is, Metro 2035 címmel.)
Hogy jön ez ide? Hát, elkezdtem olvasni az előbb megnevezett könyvet. Az utóbbi időben többször hivatkoztam, itt a blogon is, hogy erőteljes időhiányba szenvedek. Persze! Nincs ideje erre, vagy arra, de azért olvasgatásra van idő, igaz? Igen, utazás közben sokat olvasok.
Hátha ez lesz a kulcs a fiatalemberhez… Olvasgatás közben „bevillant” a Csillagközi nyomozó című alkotás. Az a mozi, ami egy egyszerű kriminek készült. Az a film, aminek legfőbb erényének azt tartottam, hogy bemutatja a kora nyolcvanas évek feelingjét. (vagy fílíngjét?) A mozgóképekről szerintem, általánosan elmondható, hogy a történetük, üzenetük mellett bemutatják az adott kort, korszakot, amikor készítették. De így van ez a legtöbb regénnyel, verssel is. (Épp nemrég hallottam a rádió egyik adásában egy véleményt. Valaki arról beszélt, hogy Agatha Christie művei azért népszerűek napjainkban is, mert kortalanul lettek megírva. Tudható mikor játszódik a cselekmény, de nem veszik el a korszak apró, finom, árnyalatnyi jellemzőiben.  Tény, hogy napjainkban nem cél a részletekbe menő ismeret megszerzése. Instant a kultúránk. Azonnal kell az ismeret. Az így megszerzett tudás azonban felszínes, de azt az érzetet adja, hogy széles látókörűek vagyunk. Hiszen akár néhány perc alatt eltudunk „mélyedni” bármiben. És nagyképűen mindezt elneveztük információs forradalomnak, információs társadalomnak.) A Csillagközi nyomozóban is ott van, ahogy Oldfan helyesen meglátta,  a nyolcvanas évek életérzése. De van, amiről nem írt, és számomra reveláció lett, miután a Gluhovszkij regényében a Kreml-i metróállomáson történő eseményeknél erre a közel negyven éves alkotásra asszociáltam. Rádöbbentem rá arra a nyilvánvaló tényre, hogy a Csillagközi nyomozó egy nagyon fontos morális kérdésről is szól. A bűntett, és annak kinyomozása egy dolog. A történet veleje a pszichológia, és az azzal történő visszaélés. Hiszen egyetlen tényleges elkövetőre visszavezethető az egész eset. Egyetlen szereplő manipulálja a környezetét, és eme személy ördögi furmányossága miatt haltak meg emberek a film elején.
Ekkor letettem a könyvet, és elkezdetek a gondolatok árjai sodródni bennem.
Életünk során a mindennapjainkban állandó pszichés nyomás alatt állunk. Állandóan megpróbálnak - és valljuk be sikerrel - manipulálni bennünket. Nem csak a vállalati hirdetésekre és reklámokra gondolok. Nem csak a politikusok napi propagandájára. Nagyon sokszor tudományos köntösben jelenik meg a pszichózis. (Az „angol tudósok szerint…” kezdetű beszámolók már köztudomású blődségekről szólnak, de vannak ennél sokkal kifinomultabb módszerek is.) Van igény az instant információkra, ami elősegíti a manipulálhatóság, a kiszolgáltatottság térnyerését. Emellett az elemző gondolkodás háttérbe szorul. Mert az időigényes, és izzadságszagú, de azért egy kis intuíció sem árt azért közben. Nem adja könnyedén az ehhez is értek életérzését. A hamis mindenhez értek életérzést.
A hidegháború során a nagyhatalmak tanulmányozták a pszichológiai hadviselést. Amikor ezt a mondatot elolvassuk, akkor nem csak a propagandára, a reklámokra kell gondolnunk. Voltak arra irányuló kísérletek, hogy pszichésen kényszerítsenek embereket olyan dolgok elvégzésére, amiket maguktól nem tettek volna meg. Nem okozott morális problémát az ilyen irányú kísérletek finanszírozása.
Talán nem véletlen, hogy ez a téma egy ilyen szórakoztatónak szánt filmben is felhasználásra került.  Vagy az is csak a manipulálás része lenne? :D
Óhatatlanul felmerülhet egy kérdés az emberben: Milyen hatással volt ez a film a saját korának az emberére? Elolvastam egy-két orosz nyelvű kritikát a moziról. Ők akkor, a 80-as évek elején, egészen másként tekintettek azokra a filmes trükkökre amiket láthatunk, mint a ma embere. Bizony-bizony, talán észre se vesszük, hogy mennyire elkényeztetett minket a számítógépes animáció! Hol van már a látványtervezők, a trükkmesterek tudománya? Hol van ma már a nézők lelkesedése? Hiszen azok, akik ifjúként beültek a mozik zsöllyéibe, azokat elvarázsolta, magával ragadta ez a film hangulatával. Ma felnőttként, rádöbbentek, hogy mennyire nem értették, nem érthették a film mondanivalóját. A zene, a fények elbűvölték őket, betöltötték és beindították a fantáziájukat. Számukra kultikussá vált ez a mozi. Egy sorban említik Az Orion hurokkal, a Rögös útvezet a csillagok közével. Így a ma embere számára, azok számára akik nem látták még ezt a filmet egyszerre lehet egy régi (?) sci-fi történet, és kordokumentum a ’80-as évekből. Mindenféleképpen érdeklődésre tarthat számot ez a mozi! Próbáljátok ki!
Az érdeklődők itt találják meg a feliratot.Megjegyzés:
Tudom, hogy az írásomban szereplő orosz regényíró nevének átírását nem az általam leírt formában ismeri az átlagos magyar olvasó. A magyar kiadás fedőlapján, fedőlapjain nem így, ahogy én írtam, és ahogy az MTA által megfogalmazott átírási szabály szerint írni kellene, van feltüntetve a könyv szerzőjének a neve. Mert annyira anglomán, sznob a szakma. A betűvetők, és a média betanított munkásai önkényesen használják az angolos átírásokat. Nem csak a szláv neveknél, hanem mondjuk a kínaiaknál is. Időnként például el kell gondolkodnom, hogy a magyar zsurnaliszták melyik kínai történelmi személyiségre hivatkoznak. Mert az angolos alakból nem mindig ugrik be nekem. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a Metro fordítójának „bűne” a szerző nevének helytelen átírása a címlapon, mert a regényben úgy egyébként a helynevek, a le nem fordított [mert lefordíthatatlan] szójátékok átírásánál helyesen járt el.
Az első kötetben időnként találhatóak olyan utalások, amelyek egy mai átlagos magyar tinédzsernek semmit nem jelentenek. Örömmel tapasztaltam, hogy a fordító nem gyomlálta ki ezeket. Ezáltal megmaradt az oroszos „íze” a történetnek. Maga a cselekmény elég korszerű módon lett megírva. Az események pörögnek. Magvas gondolatok is szárnyalnak, de az események pörgése miatt a instant kultúra kedvelői észrevétlenül túl tudnak jutni rajta. Az kulturális utalások (bár nem sok van a könyvben) miatt van a műben egy csipetnyi eltérés a standard nyugati posztapokaliptikus trendtől. De épp csak egy csipetnyi.

Kiegészítés:
Egy érdekes adalék a manipulálás témaköréhez.  A kultúra szó a latinból került a magyar nyelvbe (is). Az eredeti szó tövéből egy másik szavunk is származik. Ez a kultusz szó. Mindez arra utal, hogy az ókori rómaiak szerint egy adott közösség vallási hiedelmei meghatározzák annak kulturális attribútumait. A vallási hiedelmek (egyes szerint mindegyike, mások szerint csak egy része) viszont, amennyiben nincs alapjuk, a manipulálás egyik formája lehetnek. Az emberiség történetében nagyon sokáig a vallás volt az identitás alapja (egyes vallások esetében ma is így van). Nem csak az identitás, hanem a kultúra alapja is. Így nem kell csodálkozni azon se, hogy maga a kultúra is a manipulálás egyik megjelenése. (Lásd például történelmi események más-más értelmezése.) Nem kivétel ez alól a filmművészet sem. Ezért jó, ha az ember tisztában van a mű - és nem csak a filmekről állítom ezt - keletkezésének körülményeivel, kulturális beágyazottságával. Ebben az esetben talán még az alkotás megértése is könnyebbé vagy többrétegűvé válhat.
Egy szovjet „nyomozós film” kapcsán ilyen impressziók értek. Az elején magam sem gondoltam volna.

Karácsonyfák, avagy hat kézfogásra az elnöktől

A film eredeti címe: Ёлки
A felirat tulajdonságai:
FPS: 23,976,
kiterjesztése: srt.

,,Segíts magadon, a Télapó is megsegít''. Varja, egy kalinyingrádi árvaház lakója az újév délutáni készülődés közben az füllenti társainak, hogy az orosz elnök az apukája. Természetesen ezt a többiek nem hiszik el, csak akkor, ha elintézi, hogy a fenti mondatot az elnök beleszője újévi beszédébe.
Persze Varjának nincsenek szülei, így rá éjfélkor a megszégyenülés vár. De hat ismerősön keresztül bárkihez el lehet jutni. Ez a film alapkonfliktusa, ami után az üzenet elindul időzónákat átívelő összoroszországi bolyongására, hogy remélhetőleg még éjfél előtt eljusson a Kremlbe.
Azt persze nem árulom el, hogy hat ismerősön keresztül sikerül-e eljutni az elnökhöz. (Na jó, megsúgom: nem.)
Timur Bekmambetov
A film rendezője, Timur Bekmambetov Oroszország egyik nemzetközi szintű nagyágyúja. Az ő nevéhez fűződik az utóbbi idők talán egyetlen külföldön is sikeres film, az Éjszakai őrség (és folytatása, a Nappali őrség). Ebben a filmben szakított a misztikus, ijesztgetős vonaltól, és egy fergeteges újévi vígjátékot rendezett. (De persze a lövöldözős filmekkel sem hagyott fel,
most például az interneten gyűjt pénzt a Hardcore című alkotásának utómunkálataira. Egy ízelítő a youtube-on is megtekinthető, de csak erős idegzetűeknek.
Ezen kívül jó néhány az Éjszakai őrségben játszó színész feltűnik a Karácsonyfákban is, persze teljesen más szerepben.

Említésre méltó még két dolog, ami kulcsszerepet játszik a filmben. Az egyik, az orosz időzónák. Valaki az orosz kormányzatban nagy szereti az idő urának képzelni, magát, mert az utóbbi időben ezek gyakran változtak. Az iskolában még azt tanultam, hogy a Szovjetunióban 11 időzóna van. Néhány kisebb változtatás után aztán 2010 márciusában, pont a film készítése előtt két időzónát megszüntettek, ezért beszélnek ott kilencről. A kormány még tovább akarta a zónák számát csökkenteni, de ennek pont a fordítottja történt, 2014-ben Kamcsatka és Szamara visszakapta a saját idejét, így újra 11-en áll a számláló. A téli és a nyári időszámítás kétszeri eltörlése és egyszeri visszaállítása ez után már említést sem érdemel.
 

A másik a hat kézfogás elmélete. Ha mindenki csak a szomszédjait ismerné, minél messzebb lakik valaki, annál több ismerősön keresztül lehetne csak eljutni hozzá. De mindenkinek van néhány távoli, sőt nagyon távoli ismerőse, így a lépésszám rendkívül lerövidül. A Wikipédia szerint erről először Karinthy Frigyes írt, a hatos szám is tőle származik, de napjainkban ez a hálózatkutatás egyik fő területe. (Karinthy novellája elolvasható itt.) Amúgy a matematikai modellek alapján az egész emberiségre ez a szám valószínűleg hatnál több, valahol 9-10 körül lehet, de ezt lehetetlen pontosan megmérni.

A filmben két szereplő is saját magát alakítja. Az egyik persze Dimitrij Anatoljevics Medvegyev, aki akkor épp egy ciklus erejéig Putyint helyettesítette az elnöki székben.
A másik Vera Brezsnyeva, aki szintén létező személy, ukrán énekes- és színésznő.
Két évvel később az itt a Jakutszki Színi tanoda amorózóját játszó Szergej Szvetlakovval ismét egy filmvásznon volt látható mint férj és feleség
a Dzsungel című filmben, ami már ezen blog lapjain is szerepelt. Ott bővebben is lehet olvasni róluk.

Aki esetleg kíváncsi rá, hogy a 25. perc környékén a síelős jelenet közben milyen dal szól: ez
Noize MC (Iván Alekszandrovics Alekszejev) Usztroj, Destroy! című száma.

Egy szentpétervári koncertfelvételen megtekinthető itt:
Ha valakit zavar, hogy a közönség beleénekel, annak itt van egy steril felvétel:

Mindenkinek önfeledt szórakozást kívánok a filmhez!
                                                                                          Bodor András
A felirat megtalálható itt.

Narancsos Szerelem


 A film eredeti címe: Оранжевая любовь
A felirat tulajdonságai:
FPS: 25,
a fájl kiterjesztése: srt.
Ez a bejegyzés egy kicsit rendhagyó lesz. Az eddigiek mind köthetőek voltak az szovjet vagy az orosz filmgyártáshoz. Kicsit kitágítjuk most a látómezőnket, és egy ukrán film kapcsán megosztanák veletek néhány gondolatot.
Ez a film, szerintem, jól példázza, hogy az ukrán és az orosz kultúra mennyire nincs messze egymástól. (Persze a blog figyelmes olvasója nem lepődhet meg ezen. A jelenlegi ukrán-orosz szembenállás kívülről gerjesztett, ahogy a történelem során nem egyszer megesett már. Én úgy gondolom, hogy a fájdalmas kijózanodás fogja lezárni a mostani vérgőzös hőbörgést. Mindez csak idő kérdése.) Nem véletlen, hogy az egyik főszereplő egy ifjú orosz színész, Alekszej Csadov (Háború, Kilencedik század, Forróság, Az uralkodó szolgája, Solve, Víj stb). A másik főszereplője a filmnek Olga Makajeva.
A film engem egy kicsit a 2010-ben készült Nem mondom megre emlékeztet. Abban is ebben is egy fiatal pár kapcsolatának a végét láthatjuk. Mindkét mozi a két főszereplő játékára épít. A négy színész viszi el a két filmet. A játékuk teszi hitelessé, érdekessé az alkotásokat. Vannak különbségek is. A Nem mondom megben fontosak a dialógusok. A Narancsos szerelemben nagyon sokszor az el nem hangzó mondatok, a dialógus hiánya "üt". Egy érdekes szerelmes film romantika és happy end nélkül. Mindkét alkotásról elmondható ez.
Sokáig halogattam a felirat elkészítését. Ennek elsődleges oka a nyelvezete volt. Ám az utóbbi időkben többször is meg kellett birkóznom nyelvi kihívássokkal (Bordély fényei, Víj). Az év eleji Gogol adaptációs film igazán feladta a leckét. El kellett döntenem, hogy kizárólag a sztorira koncentrálok, vagy a film sokszínűségére is megpróbálok hangsúlyt tenni. Nehéz feladat volt, főleg azért mert mindkét dologra megpróbáltam odafigyelni. Ez nem mindenkinek tetszett. Voltak, akik gördülékeny dialógust vártak ott, ahol nem volt. A szereplők egy része "össze-vissza" beszélt. Nem öncélúan. De ez a film könnyed megértését zavarta. Telepakolták a mozit CGI-vel, ami viszont (a sztorival együtt) a kommersz felé vitte el a mozit. Egy populáris hangvételű feldolgozás, ami tele van olyan dialógusokkal amik egyáltalán nem könnyen értelmezhető egy átlagos, az orosz kultúrát nem igazán ismerő ember számára. Hiszen egy kulturális viselkedésforma görbe tükrét láthatjuk benne időről-időre. Persze nem csak értetlenkedést (és kritikát) olvashattam a felirattal kapcsolatban, de voltak akiknek tetszett (és remélem most is tetszik még). Érdekes, hogy ők minden esetben e-mail-ben kerestek meg. Szóval a Víj után igazán nem volt olyan nehéz megbirkóznom ezzel a filmmel. Azt mondhatom, hogy nyelvi szempontból nem egy nehéz szöveggel van dolgunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy a magyar fordítás tökéletes lenne. Van benne egy-két olyan mondat, amit pontosan nem lehetett lefordítani. Nem "üt" annyira a mondat magyarul, mint az eredeti nyelven. Ugyanakkor a többlettartalom is "kibomlik" az idő múlásával, úgyhogy a figyelmes filmnéző semmiről nem marad le. A film nyelvileg sokszínű, mint az ország ahol készült. De ebben az esetben, vizuálisan, a feliratban nem jelenik meg a sokszínűség.
Az érdeklődök figyelmébe szeretnék ajánlani egy 2014-ben készült ukrán (-holland koprodukcióban készült) filmet is. A címe Племя. Nyugodtan kezdjetek neki, mert megértéséhez nincs szükség magyar feliratfájlra. Szergej, a film főhőse, egy a hallássérültek számára fenntartott bentlakásos iskolájában lakik. Ahogy ez lenni szokott, egy nemhivatalos hierarchia van a bentlakók között. Ilyen esetekben az embernek el kell döntenie, hogy beidomul, vagy szélmalomharcot kezd. Szergej elfogadja a "rendszert", és beilleszkedik. Beleszeret Annába, és rádöbben, hogy ki kell törnie az ördögi körből...

A Narancsos Szerelem cselekménye 2004 október végén játszódik Kjevben. Adva van Roma (A. Csadov), a fiatal fotós, és Kátya a konzervatóriumba járó ifjú zenésznövendék. Kettejük találkozásáról, a köztük fellobbanó szerelemről, kapcsolatukról szól a film.
Egymásra figyelnek, megpróbálják kizárni a külvilágot az életükből, a boldogságukból. Ám az utca hangja, a (világ)politika nem engedi, hogy remeteként éljenek egymásnak. A film képi megjelenítése csodálatos! Az idillt megzavaró tüntetésből gyakorlatilag semmit nem látunk, mégis ez a kis intermezzo tökéletesen megváltoztatja a főszereplők életét. Kicsit olyan ez mint az átlagember mindennapi élete. Él, létezik, próbál boldog lenni, de azok a körülmények, amik elől menekül, utolérik, és könyörtelenül megnehezíti az ember életét. Esetleg tönkre is teszi, vagy el is veszi. És sokszor mindez csak egy apróságnak tűnő dologként érel hozzánk.
A filmben ez az apró esemény az, amit számunkra a sajtó Narancsos Forradalomként ismertetett. Persze eléggé egyoldalúan. Azonban sajátságos módon épp a 2013 év vége óta tartó ukrajnai történések azok (és az ezek miatt a szélesebb nyilvánosság számára is ismerté váló részletek), amik az akkori euforikus eseményeket egészen más megvilágításába helyezik. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy hideg, számító politikusok, és üzletemberek kihasználták (2004 október végén, és 2013-2014-ben is) az emberek idealizmusát. A szép szavak, a jól hangzó ideológiák arra voltak jók, hogy a Függetlenség térre kivigyék az embereket.
Az, hogy az önmagát a demokrácia védelmezőjének nevező USA adminisztráció, a saját geopolitikai érdekeinek megfelelően gerjeszti az úgynevezett színes forradalmakat, rendkívül nagy bajnak tartom. Ez így szerintem a demokrácia, a demokratikus eszmék lejáratása, cinikus kihasználása. Hiszen nem az emberekért, de még csak a civil társadalomért sem történtek/történnek a dolgok. Jó tíz évvel ezelőtt beszélgettem egy emberrel. Az orosz belpolitikáról. Kíváncsi voltam a véleményére. Tekintettel arra, hogy "bennfentes" volt. Beszélt sok mindenről. Többek között az oligarchákról is, és arról, hogy úgy általában mennyire nem szeretik őket. Ó, ha így van, akkor miért volt szimpátia tüntetés Hodorkovszkij letartoztatásakor?- kérdeztem kicsit kötekedően. Láttam ám az ajvékoló bábuskákat a híradóban! Azok bértüntetők.- hangzott a válasz. Mik?- kérdeztem. Nem ismertem sem azt a szót amit használt, sem a fogalmat. Egy bővített mondatban elmagyarázta nekem. Megértettem, de fel nem foghattam. Akkor. Ma meg már velünk élő valóság ez a dolog is. Igazából ma sem értem, hogy egy ilyen megnyomorított társadalomban, mint amilyen a magyar is, vannak akik pénzért kimennek tüntetni mások érdekében, de saját maguk érdekeit nem akarják érvényesíteni ugyanott. Ez a mentalitás egyszerre veszélyezteti a tüntetések (ami a polgári társadalmakban figyelemfelhívó illetve "gőz kiengedő szelep" funkcióval szolgál) hitelességét, és erkölcsi alapját.
És hogy álljak ki idealista elképzeléseimért, ha fenn áll a veszély, hogy valakik arra akarják a lelkesedésemet felhasználni, hogy tovább gazdagodjanak?
Honnan tudhatom, hogy mi a társadalom véleménye, ha vannak akik eladják magukat, a hangjukat?
Nem fordult ki magából egy kicsit ez a világ?

A film egy kicsit arról is szól, hogy hiába próbál az ember apolitikus életet élni. A polisz ügyei bármikor benyomulhatnak az életünkben, felborítva az addig békésnek gondolt mindennapjainkat. Az ember közösségi lény, nem menekülhetünk el a közösség elől. Még akkor se ha bezárkózunk egy lakásba, és a lakás beszögelt ablakai mögött kívánunk élni.
Olga Makajeva és Alekszej Csadov
Az elkényelmesedett európai életformánk az ami miatt azt gondoljuk, hogy üvegburában élhetünk. Hogy kivonhatjuk magunkat a körülöttünk zajló történelmi események hatása alól. De ez nincs így. A ma politikai eseményei, a holnap történelme. És hiába menekülünk, utolér. Velünk él. Ha akarjuk, ha nem, beleszól a sorsunkba, körülményeinkbe, életünkbe.

Narancsos Szerelem - És te mit tudsz a szerelemről?
A felirat megtalálható itt.

Csendesek a hajnalok... 2015


A film eredeti címe: А зори здесь тихие

A felirat tulajdonságai:
FPS: 25,
kiterjesztése:srt.


A blog egyik bejegyzéséhez írt hozzászólásban hívták fel a figyelmemet erre a 2015-ös remake-re. Mint minden filmes újra feldolgozáskor, ennél a filmnél is felmerül az emberben, hogy vajon volt-e értelme elkészíteni megint. Mond-e újat, mond-e valami mást, valami többet mint az "eredeti" mű? Vagy esetleg csak az a cél, hogy egy régi alkotást eljuttassanak az alkotók a mai kor közönségének? Hiszen nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy ha nincs CGI, ha "csak" fekete-fehér a látvány, akkor nem pazarolják az idejüket a film megnézésével. Hát a látvány, a hangzás nagy úr napjainkban...
Óhatatlan, hogy az ember összehasonlítsa az eredeti művet, az újrafeldolgozástól. De melyik az eredeti mű? Erre a kérdésre mindenkinek egyéni válasza van. Mindenkinek az az eredeti, amelyikkel először találkozott. Van akinek az 1972-es filmes adaptáció, van akinek a könyv, van akinek a színházi bemutató. És persze van (vagy lesz) akinek a 2015-ös remake.

Maga az alapmű (a kisregény) nagyon érdekes hangulatú alkotás. Adva van egy kis közlekedési csomópont, és a körülötte álló tizenkét ház, porta. E kis település férfi lakossága mind a fronton van. És adva van Vaszkov törzsőrmester az egyetlen férfi a környéken. Ráadásul ott vannak még a légvédelmis lányok. Borisz Vasziljev, a kisregény írója, nem hagyja ki a ziccert. Finoman, pajkosan utal a helyzet enyhén pikáns voltára. A lányok, az asszonyok (és hát természetesen a vidék egyetlen férfija is) hallgatnak a természet szavára. (Ez nem az a kor, amikor a nagy hadseregek elvárják a női harcosoktól, hogy hormonkészítményt szedjenek, mert nem lehetnek olyan napok amikor kevesebbet teljesít a harcosnő mint a hónap többi napján. Megdöbbentő mennyi nő szolgált a Vörös Hadseregben, aktív frontszolgálaton. Példának okáért a leningrádi ostromnak volt olyan szakasza, amikor a város védőinek 51% nő volt. Döbbenetes! Ez túlmutat a női katonák jók forgalomirányítónak, vagy rádiósnak sztereotípiáján.) Ki így, ki úgy. Természetesen a szocialista erkölcs keretei között!
És épp ettől válnak a szereplők emberivé, szerethetővé. És éppen ezért tudja az olvasó tragédiaként megélni halálukat.
Szeretem az olyan regényeket, amelyek képesek az olvasó érzéseire hatni. És ez a könyv épp ilyen. Magasra tette az író a lécet, a későbbi feldolgozók számára.
A regény másik nagy erénye, hogy realista alkotás. Élő cáfolata annak a városi legendáknak, hogy az úgynevezett szocialista realista regényírás (a szovjet történelem írással együtt) elhallgatta a negatív társadalmi jelenségeket. A figyelmes olvasó a regény olvasása közben talál utalást a Vörös Hadseregben jelenlevő fizikai erőszakra, a szovjet korszak éhínségeire is. (Én magam például a katyini eseményről egy olyan történelemkönyvben olvastam először, melyet 1982-ben adtak ki. A vérengzés értékelése nem igazán különbözik a napjaink mainstream értékelésétől. Ezzel szemben olyanokat is manapság lehet hallani, olvasni, hogy a katyini tragédiáról nem lehetett beszélni az úgynevezett szocialista éra alatt. Ez nem igaz. Én akkoriban olvastam először róla. Ráadásul az utóbbi években érdekes történészi vita alakult ki a régészeti leletek figyelembe vételével. Nevezetesen arról van szó, hogy a mészárlás helyszínén találtak nem kevés német töltényhüvelyt is. A náci propaganda kihasználta a lehetőséget, és a Katyinban történteket a közvélemény tudomására hozta. A szovjet válasz nem maradt el, és tagadta hogy az NKVD hajtotta végre a mészárlást. A moszkvai verzió szerint a németek voltak a tettesek, csak propaganda okokból a sztálini vezetés befeketítésére használták fel az esetet. Szóval, a háború alatt egyik fél sem hagyta ki a ziccert. A szovjetek 1990-ben ismerték el, hogy a vérengzés felelőse Berija és köre. A revizionista történelemszemlélet szerint a töltényhüvelyek azt bizonyítják, hogy az NKVD vagy a német különleges alakulatokkal közösen, vagy a német halálbrigádok előtt végezték ki a lengyel tisztek egy részét. A másik részét pedig a  betolakodók. Arról azért nem szabad elfeledkezni, hogy vannak megélhetési történészek is. Megírnak egy könyvet, amiben a múlt egy kicsit, vagy nagyon is, másként van leírva, mint ahogy köztudomású, és máris elkapkodják a könyvet. Kész a bestseller! A német töltényhüvelyeknek lehet más magyarázata is. Amennyiben pisztolytöltényé, akkor azok származhattak az NKVD alkalmazottjaitól is. Német pisztolyuk sokuknak volt. Amennyiben puskalőszer... Nos, onnantól lenne igazán érdekes a sztori. De nem kalandozok el a témától!)
Jelenet a 2015-ös feldolgozásból

A 2015-ös feldolgozás nagyon sok mindenben megőrizte a könyv erényeit. (A Vörös Hadseregben [is] meglévő fizikai erőszakról szóló mondat is elhangzik. Persze nem direktben, de hát odafigyelve kell a filmet nézni.)
A könyv  egyszerre állít emléket a Honvédő Háború névtelen hőseinek, miközben háborúellenes írásnak sem utolsó. Ezt az jellemzőt is sikerült átmenteni a filmbe. Persze, írásban sokkal erőteljesebb ez az üzenet. Hiszen azért ismerkedhetünk meg a szereplőkkel, a múltjukkal, hogy haláluk ne érintsen bennünket semlegesen.
Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a háború áldozatokkal jár. Tudjuk, de mégse. Hiszen amikor személyesen érint bennünket a dolog, akkor fogjuk fel igazából mit jelent a háború. Nem az áldozatok számának nagysága, hanem esetleges személyes érintettségünk az ami borzasztóvá teszi a háborút. Aki csak egy lövöldözős filmet szeretne megnézni, az ne ezzel a filmmel kezdje. Borisz Vasziljevvel együtt a film készítői egyszerre akartak elmesélni egy történetet a hazaszeretetről, a hősiességről és a háború borzasztó voltáról.
A kérdés csak annyi, hogy mennyire sikerült ez nekik?


"Eljött az 1942-es év májusa. Nyugat felől, a nyirkos éjszakában, a nehéztüzérség moraja hallatszott. Mindkét fél két méterre beásta magát a földbe, és végül leragadt az állóháborúban. Keleten a németek éjjel-nappal bombázták a csatornát és a kirovi vasútvonalat. Délen folytatódott az elkeseredett küzdelem a körbezárt Leningrádnál."

E szavakkal kezdődik a film. Egy rövid, de korrekt leírással a film történelmi hátteréről. Úgy gondolom, hogy ennyi elég egy olyan ember számára, aki az orosz oktatási rendszerben szerezte meg iskolai papírjait, de egy kicsit bővebben kell írni azoknak, akik számára a Nagy Honvédő Háború ugyanúgy az egyetemes történelem része mint a százéves háború.

A szovjet propaganda '45 után azt állította, hogy a náci Németország hitszegő módon, váratlanul támadta meg a Szovjetuniót. Napjainkban egyes történészek azt állítják, hogy ez nem igaz. Sőt! Sztálin akarta megtámadni Hitleréket, csak elkésett. Így, ebben a formában egyik állítás sem igaz.
A szovjet vezetőség sejtette, hogy nem bízhat a hitleri vezetésben, és előbb vagy utóbb a két ország között fegyveres konfliktus fog kitörni. A Nagy Terror (1937-38) során lefejezték saját hadseregüket. Hatalmas tisztogatásokat végeztek a tisztikarban. A hadsereg modernizálására tett erőfeszítések módosultak. A hadvezetők szemei előtt az első világháborús tapasztalatok lebegtek. Mind technikailag, mind a hadvezetési elképzelések szintjén. A "német út" (harckocsik, rakéták) háttérbe szorultak. A finn háború (1939-1940) egyik tanúsága az volt, hogy rossz irányba tart a Vörös Hadsereg. A Polgárháborúból (1917-1922) örökölt komisszár-rendszer alkalmatlan a modern hadsereg-irányításához. A szovjet sereg felszereltsége is hagyott kívánnivalót maga után. Ennek ellenére továbbra is a ló vontatta tüzérség fejlesztése kapott prioritást. Egy teljesen új, a Politbüro által teljesen kontrollált hadsereg felépítése volt a cél. Sztálin tudta, hogy erre nincs túl sok ideje. Tudta, hogy várható a német támadás, de úgy gondolta, hogy 1942 előtt erre semmiképpen nem fog sor kerülni.
Igen, 1941, június 22.-ei német támadás teljesen váratlanul (és felkészületlenül) érte Sztálint (és a Vörös Hadsereget is). Közvetlenül a támadás előtt hiába jöttek Moszkvába a figyelmeztetések. Sztálin nem adott hitelt ezeknek az értesüléseknek. Épp ezért a támadás után bejelenti lemondását, és visszavonul a dácsájába. A szovjet vezetőségben nincs senki aki átvenné a helyét. Két nap után, Molotov vezetésével, küldöttség megy Sztálinhoz, és kérik, hogy térjen vissza a hatalomba. A párt első számú vezetője megkönnyebbül. Hiszen már a halálra készült. Biztos volt benne, hogy letartóztatják, és számon kérik rajta (többek között) hibás külpolitikáját. E helyett, a küldöttség arra kéri, hogy menjen a Kreml-be, és folytassa a munkáját...
A német hadsereg álmában lepte meg a Szovjetunió védőit. Az első időszakban a fejetlenség volt a jellemző. Hatalmas veszteségei voltak a Vörös Hadseregnek. Szó szerint katonák milliói estek hadifogságba. Konsztantyin Szimonov így ír erről az időszakról:
"Az ostoba zsarnokság és a katonai tudatlanság őrületesen önkényes keveréke".
Nem véletlenül gondolta Hitler 1941 végére, hogy a Barbarossa hadművelet sikeres befejeződésének ideje közel van. Három irányba folytatta a náci hadigépezet az előrenyomulást. Dél felé, Kaukázus céllal, középen Moszkva céllal, és északra Leningrád céllal.      
Leningrád környéki harcok 1941. szeptember-1942. november közöttA német Észak-Hadseregcsoport 1941. szeptemberére eléri Leningrádot. 25.-én kezdődik az ostrom (ágyúzással, bombázással), és kilencszáz napig tart majd. A város védelmének vezetője Zsdanov, a városi párttitkár. Zsukovot, a Halhin Gol-i győzőt, a városba küldi Sztálin. A feladata a város katonai védelmének megszervezése. (Ahogy később visszarendelik Moszkvába, hogy az ottani védelmet irányítsa. A moszkvai győzelem nagyon fontos volt a háború menetében. Ez volt az első, nagyobb szabású győzelem, amit a Vörös Hadsereg aratott a németek felett. Zsukov hozzáértése mellett fontos volt Sztálin személyes példamutatása, és hogy mert kockáztatni. A sorozatos rossz döntések miatt az európai részen állomásozó alakulatok csak árnyékuk voltak önmaguknak. A tehetségesnek tartott Vlaszov tábornok árulása igen érzékenyen érintette a Vörös Hadsereget. Ugyanakkor titkosszolgálati információkra alapozva, Sztálin úgy véli Japán nem fogja megtámadni a Szovjetuniót, ezért titokban a távol-keleti szovjet csapatokat átvezénylik Moszkva közelébe. Ezek azok a katonák, akik 1941. november 7.-én felvonulnak Moszkvában Sztálinék előtt. A felvonulás vége a front. A friss szovjet csapatok 230 km-rel vetik vissza a megszállókat. Moszkva fellélegezhet.)
Leningrádból több mint 600 000 embert evakuálnak, a közel 3 millió emberből.
(Az egyik legnagyobb gond, a város lakóinak élelmezése volt. Október elején már csak 20 napra elegendő élelem volt a városban. Bevezetik a jegyrendszert. Az idő múlásával többször is módosítják a fejadagokat. A csökkenéssel együtt jár a városban az éhezés erősödése.)
Leningrád a blokád idejében
A náci hadvezetőség számára elsőrendű fontossággal bírt, hogy a várost elfoglalja. Tapasztalatom szerint a magyar történelem oktatásban hibásan interpretálják a német célt. Nem propaganda oka volt ennek az ostromnak. Nem a város elnevezése, nem a történelmi múltja, hanem katonai, gazdasági ok miatt tervezték a bevételét. A Balti-tenger feletti hegemónia megszerzése érdekében volt szükség Leningrádra. ( Az első finn háború kirobbanásának is az volt az oka, hogy Moszkva katonailag fenyegetve érezte magát Finnország felől. Területcserét javasolt, amely területcsere célja az volt, hogy Leningrád nyugat és észak felől jobban védhető legyen. Ebben az időszakban már voltak Wermacht csapatok Finnország területen. Természetesen baráti, szövetségesi minőségben.) Németországnak gazdasági érdeke volt, hogy a balti-tengeri kereskedelmet (pl. a svéd acél kivitel miatt) ellenőrizhesse. Katonailag a német hadvezetőség egyesülni kívánt a finn hadsereggel. És ez csak Leningrád elfoglalásával volt lehetséges. A finn kormány és vezérkara szorosan együttműködött a náci vezetéssel. (Ez a Barbarossa terv kidolgozásakor is így volt, de például Norvégia megszállásakor [1940 tavasza] Finnországból is vonultak be német csapatok a szomszédos skandináv államba. A Szovjetuniót 360 000-es finn hadsereg támadja meg 1941. nyarán. Velük együtt indul útnak egy 50 000 fős német (a "Norvég") hadtest is. Finn területen német repülőgép bázis is található volt. (Leningrád ostromához a német hadvezetőség "internacionalista" harcosokra épített. Németek mellett finn, holland (Nederland Légió), belgiumi (Flandria Légió) önkéntesek valamint a Franco által felajánlott spanyol (Kék Hadosztály) harcosai igyekeztek körbe fogni. A város ellátása a hátországgal a Lagoda tavon keresztül történt 1941-42-ben. Az első háborús télen a tó jegén keresztül érkezett az utánpótlás a városba.
A német hadvezetőség terve szerint '42 tavaszától a tavon keresztül (ekkor már hajóval érkező) szállítmányok útját megszüntetik. Ezt légitámadásokkal, valamint a német és olasz haditengerészeti egységek bevetésével kívánták végrehajtani. (A Csendesek a hajnalok című film cselekménye is ebben az időben játszódik!) A német terveket meghiúsította a szovjet légvédelem. Mivel a kívánt légi fölényt a területen elérniük a Luftwaffének nem sikerült, így nem kockáztatták meg a vízi küzdelmeket. A Lagoda tó partvonalának jelentős részét ennek ellenére a finn hadsereg és flottilla uralta (az olasz naszádok a finnekkel közösen manővereztek). 1942. október 22.-én, a Lagoda tóban található, Szuho sziget ellen (ahol egy szovjet erőd volt) deszant támadást intéztek a német-finn-olasz erők. A támadást a szovjet csapatok visszaverik. A tengelyhatalmak e kudarc után, soha többé meg sem próbálják a Lagoda tavon keresztül érkező utánpótlás útját elvágni.
Meister Jürg történész szerint: „Ha 1942. év nyarán kényszeríteni tudták volna az oroszokat az ellátmány utánpótlás megszűntésére a Ladoga tón keresztül, akkor a szárazföldön telje­sen körülzárt Leningrád kénytelen lett volna kapitulálni az éhínség miatt, vagy mindenesetre sikerült volna birtokba venni azt nagyobb áldozatok nélkül."
A német tervekről, amelyek a város civiljeire vonatkozott, világosan beszél Jodl tábornok aláírásával kiadott 441675/41-es számú direktíva részletei: "Leningrád és azt követően Moszkva kapitulációja nem fogadható el még abban az esetben sem, ha azt felajánlanák...". „Moszkva, Leningrád és a töb­bi város számára egy szabályt kell alkalmazni, vagyis elfoglalásuk előtt a tüzérség és a bombázó légierő változtassa őket romhalmazzá." „...megengedhe­tetlen a német katonaéletek kockáztatása az orosz városok tüzérségi belövéseinek megkímélésével, csakúgy, mint a lakosság élelmezése a német haza szám­lájára."
Leningrád védelmének kiépítését a szovjet hadvezetőség már 1940-ben elkezdte, de a lehetséges támadás irányát északról feltételezték. A nyugat felől érkező német hadsereg váratlan kihívások elé állították a védőket. A gyorsan megkezdett erődítési munkálatuk 500 000 közmunkást igényeltek.
Az északról támadó finn erők két irányba indultak el. Az egyik a Karél-földszoroson támadott. Célja az volt, hogy a Lagoda tótól északra lévő területet lezárja, így szakítsa meg Leningrád kapcsolatát a szárazfölddel.
A másik csapat Petrozavodszk irányába támadt. A célja az volt, hogy a Lagoda tó keleti partját lezárja, és a tótól keletre lévő Onyega tó közötti szárazföldi kijáratot is elzárja. 1941. július 7.-én 3,2-szeres túlerőben voltak a a finn csapatok ezen a frontvonalon. A sikeres finn előrenyomulás következtében az előbb leírt célokat a finnek elérték, a murmanszki vasúti pályára vezető legrövidebb Kirov vasútvonalat az ellenőrzésük alá vették. Ez súlyos csapás volt a leningrádi utánpótlás szállítás számára. Az útvonal jelentősen meghosszabbodott. Az amerikaiak nyersanyag, fegyver, élelmiszer küldeménye (Lend Lease) hosszú belföldi körutazás után tudott megérkezni a városba.
Ugyanakkor a fő céljukat a tengelyhatalmak nem tudták elérni. A finn és a német front csapatai nem tudtak egyesülni.
A Moszkva elleni támadáshoz a németek jelentős mennyiségű csapatot átcsoportosítanak (olyan 250 000-290 000 német katona maradhatott a Nord hadseregcsoportnál), így a szovjet védők sikeresen tudtak védekezni. Ráadásul jelentős erősítést is kaptak. Pontos számok sem a szovjet, sem a német csapatok nagyságáról nincsenek. A meglévő adatok nem erősítik meg egymást. (Itt is valami hasonló a helyzet, mint amit Csata Szevasztopolért című bejegyzésben is megírtam. A német és a szovjet adatokat nem lehet szinkronba hozni.) A szovjet menetzászlóaljak jelentős része csak gyors kiképzésen esett át, harci tapasztalatuk nem volt. Ennek ellenére a német csapatok ereje viszonylag hamar felőrlődött. (Ezt az is alátámasztja, hogy nem tudtak egyesülni a finn csapatokkal. Nem volt már akkora potenciáljuk, hogy áttörjék a szovjet vonalakat.) Szeptember 19.-ére a német Nord hadseregcsoport veszteségei: halott, sebesült 190 000 fő; 500 löveg; 700 harckocsi. Ettől az időtől kezdve az arcvonalak nem változnak jelentősen. De fontos megjegyezni, hogy nem is alakul ki állóháború a város körül. 1941-42-ben a szovjet hadvezetőség négy hadműveletet is indított, amelyeknek a célja az ostromgyűrű áttörése volt. A német haderő is több ízben indított támadásokat.
1942-ben még Manstein csapatait is ide vezénylik a Krímből rövid időre, egy esetleges siker reményében: "Szeptember 4-én este telefonon hívott Hitler. Kijelentette, hogy azonnal be kell avatkoznom a Volhovifronton a katasztrófa elkerülése végett... A Leningrád ellen megtervezett támadás helyett harc bontakozott ki a Ladoga tótól délre, aminek következtében a mi hadseregünk hadosztályai nagy veszteségeket szenvedtek. Eközben felhasználták a Leningrád támadásához rendelt lőszerkészlet jelentős részét." A Krímből átcsoportosították Leningrádhoz a legnagyobb ostromágyúkat is (Schneider Creso mozsarat, a Kövér Bertát, a 400 mm-es francia tarckokat). Manstein csapaterősítést is kér, amit nem tudnak megadni neki. (Ekkoriban már ég a tűz a sztálingrádi katlan alatt is.) Manstein dolgavégezetlenül távozik Leningrád alól.


„Leningrádot gyorsan el kell vágni, és kiéheztetéssel bevenni. Ennek fontos politikai-, katonai- és gazdasági jelentősége van."
Wilheim Keitel vezértábornagy, 1941.július 27.
A körbezárt Leningrádban 1941.szeptember 8.-án, a szovjet hivatalos adatok szerint, 2 544 000 civil szorult ostromgyűrűbe. Ezek az emberek már szeptember 6.-ától kezdődően megtanulták mit jelent német terrorbombázás alatt élni. Az első (ami még kisérleti jellegű volt) tüzérségi csapást a város 1941. augusztus 29.-én szenvedte el. Szeptember 4.-én kezdődött a rendszeres tüzérségi bombázása a városnak. 1942 végéig összesen 32 olyan nap volt, amikor nem dübörögtek a német ágyúk.
A légibombázások és tüzérségi belövésektől, a blokád alatt, 20 811 ember halt meg, valamint 33 782-en megsebesültek. Az ostrom civil áldozatainak összlétszáma, a nürnbergi vádirat szerint, 632 253 fő volt. A legtöbb ember éhen halt. Ugyanakkor a temetkezési tröszt iratai szerint Leningrádban a háború kezdetétől, 1942. július 1-ig 1 093 695 halottat temettek vagy hamvasztottak el. Ugyanakkor ezt a számot sem lehet valósnak, hitelesnek elfogadni, mert a temetői alkalmazottak munkateljesítményét a norma felett, kenyérrel és vodkával premizálták. Levéltári adatok bizonyítják, hogy a temetések számát időnként felülértékelték. Ilyen ügyekben (csalás büntette miatt) rendőrségi eljárás is indult. A temetkezési vállalat számai tartalmazzák a város területén meghalt katonákat is, de nem tartalmazza az evakuáció során, vagy az evakuáció után a hátország( kórházai)ban meghaltakat. A büntetés végrehajtása során elhalálozottakat statisztika szerint az eredeti lakóhelyükön regisztrálták. Tehát azok akik az NKVD őrizetébe kerültek a blokád alatt, és elhaláloztak, nem a leningrádi statisztikába kerülte bele. Tehát  mégis összesen olyan egymillió körüli lehet a leningrádi polgári áldozatok száma.

A Leningrádot övező front katonáinak az élelmiszer ellátottsága semmivel nem volt jobb, mint a városban élő polgári lakosságnak.
Kísérleteztek azzal, hogy fából élesztőt vonjanak ki. Egy tonna száraz fából 250 kg élesztő alapanyagot tudtak kivonni, amit azután  sóval ízesítettek. Hagymával, paprikával, olajjal összekeverve megpirítottak, majd 5 dkg-os brikett kockákat sajtoltak belőle. Vízhatlan papírba csomagolták. Ezeket az adagokat a frontra küldték, ahol kiosztották a katonáknak. Egy ilyen kockát egy liter forralt vízbe belerakták, és elkeverték. Levesként elfogyasztották. A katonaság mellett a közétkeztetés is felhasználta ezeket a briketteket.
A C vitamint zsenge fenyőágacskákból állították például elő.
1942. februárja után volt először lehetősége a város vezetésének arra, hogy növelje az élelmiszer fejadagokat. Persze ezek a fejadagok még így is igen kevés volt. Ekkortól az élelmiszerboltok szinte maradéktalanul be tudták váltani az élelmiszerjegyeket. A szűkös élelmiszerforrások miatt egyre több embert irányítottak a közétkeztetési rendszerbe. Ennek ellenére tömeges éhezés volt Leningrádban.

"Anna Lihacseva doktornő, a Krasznoe Znamja gyár üzemorvosa a disztrófiával kapcsolatos személyes tapasztalatait és megfigyeléseit a naplójában így je­gyezte fel. <<Végigszenvedtem a disztrófia valamennyi fokozatát, eljutottam egészen a végső, a harmadik fokozatig. A betegségem 1941. december 21-én kezdődött a testsúlyom csökkenésével, légszomjjal, a gondolkodás lelassulásával. December 12-én a gyári étkezdében lóhúsból készült kocsonyától dizentériát kaptam. Azután minden megindult lefelé a lejtőn. A sötétség (Télen Leningrádban nappal is sötét van. B. J.), a dermesztő hideg, az állandó éhség. Erőtlenségem miatt nem tudtam korán reggel elmenni az élelmiszerboltba és kivárni a sort, amíg a családom élel­miszerjegyeit beválthatom. Engem, férjemet, valamint a fiamat is ledöntött az éh­ínség, ami a férjem és a fiam halálával végződött. A tömeges elhalálozás akkor kezdődött el, amikor az élelmiszerhiányhoz társult a hideg és a városi személyszállítás leállása. A lehűlt testű, éhező emberek mégis becsülettel teljesítették a kötelességüket. Leromlott erőnléttel akár tucatnyi kilométert gyalogoltak naponta munkahelyeikre és dolgoztak, az időnként csupán 125 grammos kenyér, valamint a délben kapott levesszerű lé vagy gusztustalan élesztőleves mellett. És mi történik azután? A kínzó éhség arra kényszeríti az embert, hogy sza­kadatlanul az ételre gondoljon, és csak arról beszéljen, emlegetve a legked­vencebb vagy nem kedvelt ételeket, sajnálván a lebecsült és el nem fogyasztatott falatokat. Ahol két-három ember összejön, akár a szolgálatban, a munkában, a bolt előtti sorállásban, csak egy a téma — az étel! Mit adnak a boltokban az élelmiszerjegyekért, mi az aktuális norma, mit lehet szerezni és így tovább. A lesoványodást követi az ödéma. Előbb jelentéktelen mértékben, aztán a szemen, a tenyéren, majd kiterjed a végtagokra, különösen a lábra. Ekkor már nehéz a járás, az izületek mozgása akadozik. A szomjúság, az éhségérzet erősödik és állandósul. Éjszakánként gyakori a vizelési inger és a bőséges vize­let, függetlenül az elfogyasztott folyadék mennyiségétől. Ez utóbbi — paradox módon - fordítva is igaz. Fűszeres ízeket kívánsz, sós kenyeret, borsos levest, miközben a nyelv ízlelő képessége minimális. A száj száraz és keserű, a nyelv mint egy fadarab, így beszélni egyre nehezebb. Ekkor jön az apátia, a renyhe­ség, a mozdulatlanság vágya, az elerőtlenedés. De mozogni kell, gondolkozni kell, nem lehet otthon maradni a hideg és a téli sötétség miatt. A végtagjaink állandóan hidegek, ödémásak, a kisebb sérülések elfekélyesedtek, nem gyógyulnak, a lábfej és a kéz ujjai idegenek, elnehezültek. A szervezet ellenálló képessége annyira megcsappant, hogy a legkisebb bőrsérülés is fekélyesedik, hónapokig nem gyógyul be. A testünk törzsén a vészes fogyás miatt kitüremlenek a csontok, a bőrön pigmentek jelennek meg az állandó viszketés elva­kart helyein. A tetvekről nem is beszélve. Azok szinte mindenkit gyötörnek... Az emberek hónapok óta nem aludtak levetkőzve, hideg lakásaikban nem mo­sakodtak. Nem volt se víz, se fa az otthoni fürdéshez, nem működtek a közfürdők sem. Jómagam valahogy otthon tisztálkodtam, de novembertől 1942. májusig nem voltam közfürdőben. A lakásomban a hőmérséklet mínusz 5 fok volt. A férjem halálával valahogy még csak megbékéltem. Az ő halála tompa fáj­dalom, de a drága fiacskám halála miatt kegyetlenül és kétségbeejtően fáj a lel­kem és sírni tudnék éjjel-nappal. Fiacskám lassú agóniája, — hosszú napokon át tartott — végtagjai görcsölésével kezdődött, teljesen elment a hangja, beállt a végelgyengülése, felfekvési bajokkal folytatódott, undorodott az ételtől Csak a savanyúságot kívánta, de azt nagyon, és időnként ecetért esdekelt, de én nem adtam neki. Lehet, hogy a savanyúság mégis megmentette volna? Sajnos ja­nuár-februárban nem volt még fenyővitamin, és még nem kaptunk sósavat sem. Őszintén szólva, akkor még egyáltalán nem gyógykezelték intézményesen a disztrófiás betegeket, nem jutottak élelemhez, gyógyszerhez, vízhez. Förtelmes idők voltak! Amikor bevittem a kórházba a gyógyszer cseppeket, nem volt kéz­nél tiszta víz a cseppek feloldásához, nem tudták meleg vízzel feltölteni a meleg­borogatásra való gumitömlőket. A betegek koszosan, tetvesen feküdtek, nem tudtak tisztálkodni. A háború első hónapjaiban, különösen 1941. őszén, amikor gyakori és hosszadalmas bombázások voltak, még fürgén futottunk az óvóhelyekre, rej­tőzködtünk, valahogy izgultunk, érdeklődtünk, hogyan lehet elbújni, hol biz­tonságosabb, az alsóbb vagy a magasabb emeleteken és így tovább. De az eltelt hónapok során fatalistákká váltunk. Már láttuk a bomba és lövedék becsapódások minden változatát, láttuk a tetőn áthatoló bombák rombolását és egész emeletek pusztulását, láttunk oldalirányú tüzérségi becsapódásokat, láttuk egész pincék és óvóhelyek összeomlását.>>"
(Az idézet Bálint József: 900 nap a 300 évből című könyvéből származik.)

A városi tanács által meghatározott fejadagok a blokád kezdetekor elegendőek voltak a létfenntartáshoz. Ám novemberre annyit romlott a helyzet, hogy ha valaki hozzá is jutott a fejadagjához, az nem tartalmazott annyi kalóriát, amennyit az illető aznap felhasznált. A városban kannibalizmus is előfordult. (Ez a jelenség a Nagy Honvédő Háború folyamán máshol is előfordult. Például Sztálingrádnál, a katlanba zárt 6. német hadsereg tagjai között is.) A szovjet hatóság üldözte az emberevőket. A blokád alatt 1700 esetet regisztráltak. Az emberevés jogi elnevezése a különleges kategóriájú banditizmus volt.

1942. végétől az egész országban a Vörös Hadsereg kezébe került a kezdeményezés. A sztálingrádi győzelem jelezte a hadiszerencse megfordulását. Sztálin Zsukovot ismét a Leningrádi Front parancsnokának rendeli.
Leningrádi Front 1943A főhadiszállás 1942. december 8.-án kiadja az áttörési parancsot (A parancs aláírói Sztálin és Zsukov.) Az akció kódneve: ISZKRA (Szikra). A hadművelet következő hónap 12.-én megindult. A hadművelet sikeres volt. A szárazföldi blokádot megtörték. A város lakóinak, és a város védőinek ellátása jelentősen javult. A Nord hadseregcsoport ebben az időszakban körülbelül 741 000 emberből állt (a német propaganda Nord Hengernek nevezte). A Leningrádnál támadó Vörös Hadsereg csapatai összesen 1 250 000 katonából állt.
1944. január 27.-én a német hadsereg már 67-100 km-es távolságra volt a várostól. Ez a nap hivatalosan Leningrád felszabadulásának napja. Aznap este 324 löveg 24 sortüzet adott le, jelezvén az ostrom véget ért!
"Aligha található a történelemben példa akkora kitartásra, amilyet a leningrádiak oly hosszú időn át felmutattak. Az ő hősiességük úgy kerül a történe­lem évkönyvébe, mint sajátos hősi mítosz."
New York Times, 1944. január 31

1944. június 10.-én a Vörös Hadsereg 450 000 katonája (10 000 löveggel, 800 harckocsival) megindul, hogy a finn állások ellen. Tizennégy nappal később a finn állások 150 km-re vannak Leningrádtól. Augusztus 29.-én (Karélia nagy része ekkor már szovjet fennhatóság alatt van.) Moszkva leállítja csapatait. Ugyanis Finnország kész kapitulálni. Szeptember 22.-én Moszkvában aláírják a fegyverszüneti egyezményt. A finn területen állomásozó 200 000 német katona 1945. április 25.-én hagyja el az országot.

(A leningrádi eseménye leírásakor a legfontosabb forrásként  Bálint József : Kilencszáz nap a háromszáz évből című művét használtam. A könyvet az Agroinform Kiadóház adta ki, 2003-ban. A szerző művében nem a harctéri eseményekre koncentrál, hanem a levéltári és statisztikai adatokra építve próbálja bemutatni az ostromlott város mindennapjait, illetve a helyzet változását az eltelt idő függvényébe.)

Ahogy írtam is a bejegyzés elején, a személyes megtapasztalás fontosabbak, mert élővé teszik az információt, mint a számok. A leningrádi blokádról, a város ostromáról az érdeklődök itt, a Volt egy Szovjet Irodalom blogon is olvashatnak személyes beszámolót.


A 2015-ös feldolgozás megpróbál hű lenni az eredeti történethez. Ezért a stáb elutazott a Karél-félszigetre, és ott építették fel a díszleteket. Az Izvesztija egyik cikke, amely igyekezett a film készítéséhez kapcsolódó érdekességekkel promotálni az alkotást, szerint az időjárás eléggé nagy kihívást jelentett a stáb számára. Hiszen előfordult, hogy szép napsütéses idővel indult a nap, ennek ellenére kora délutánra sűrűn esett az eső. Szofja Lebegyeva (Liza Bricskina) állítása szerint a mocsárba fulladós jelenetet tizenkétszer vették fel. Ez eléggé megviselte a művésznőt. Az alkotók szerették volna megmutatni a mai kor emberének, hogy nagyszüleink ugyanolyanok voltak mint mi. Szerették az életet, boldogok szerettek volna lenni, ahogy mi is, csak egy olyan korban éltek, amikor hőssé kellett válniuk, hőssé válhattak. Persze ez nem csak lehetőség, hanem az egyén moralitásán is múlt. Ezért is hordoz magában értéket a történet. Ezért több mint egy háborús sztori.
A film készítői csak a történet befejezésen változtattak. Biztos lesz akinek ez tetszeni fog, és biztos lesz akinek nem. A magam részéről, bár amikor először láttam a filmet meglepődtem, semmi kifogásom sincs az újszerű befejezéstől. Nem gondolom, hogy kevesebb lenne ettől a történet. Nekem tetszik.
Hiszen a fő Borisz Vasziljev történetének fő üzenetei így is átjönnek!
A fentebb hivatkozott újság cikk kiemeli, hogy az alkotók nagy hangsúlyt tettek a történelmi hűségre. Egy kisebb gikszer azonban feltűnt nekem. A moziban elhangzik a Сколько б ни было в жизни разлук című dal, amit 1943-ban írtak (zene: N. Krjukov, szöveg: K.Szimonov), míg a film 1942 tavaszán, nyár elején játszódik. (De ez legyen a legnagyobb baj...) A nevezett dal a Жди меня (Várj rám) című moziban hallhatta először a közönség. Szimonov hasonló című versének sikerén felbuzdulva, megkérték a költőt, hogy a költemény nyomán írjon egy forgatókönyvet. A szcenárió elkészült, leforgatták, bemutatták (1943), és hatalmas siker volt a háború alatt. És utána is, hiszen a film címadó dala hozzánk is eljutott. Darvas Iván előadásában ismerhette meg a hazai közönség.
(A 2015-ös remake-hez a magyar nyelvű feliratot megtalálhatjátok itt.)

Borisz Lvovics Vasziljev
Borisz Vasziljev 1924. május 24.-én született Szmolenszkben. Édesapja, Lev Alekszandrovics Vasziljev (1892-1968) a cári és a Vörös Hadseregben is szolgált. Mindkét helyen tisztként. Ez nem volt olyan furcsa, vagy különleges dolog az akkori időben. Persze életbiztosításnak se számított. Édesanyja Jelena Nyikolajevna Alekszejeva (1892-1978) nemesi származású volt.
1941-ben épp végez a kilencedik évfolyammal, amikor kitör a háború. Voronyezsbe jár középiskolába. Önkéntesnek jelentkezik, és egy komszomolista zászlóalj tagjaként Szmolenszbe vezénylik (1941. július 3.). Ugyanazon év októberében otthagyja alakulatát, mert lovassági ezrediskolába, majd ezután géppuskás ezrediskolába küldik. Ezután a 3. Légideszant Gárdahadosztály 8. légideszant gárdaezredében szolgált. (A különböző gárda alakulatok elitcsapatoknak számítottak a Szovjetunióban.) 1943. március 16.-án Vjazanyhoz közel, egy felrobbanó aknától megsérül. Felgyógyulása után az aktív frontszolgálattól tartózkodik. 1943 őszén a J.V.Sztálinról elnevezett Katonai Akadémia hallgatója lett. 1946-ban lediplomázik és az Urálba kerül. Itt, végzettségének megfelelően (hiszen a Sztálinról elnevezett katonai akadémia profilja a páncélos és gépesített erőkhöz kapcsolódó ismeretek oktatása volt), gumikerekes és lánctalpas járművek tesztel.
Az író katonaként
1952-ben belép a kommunista pártba. 1954-ben, mérnök-századosként leszerel a seregből. A hivatalos jelentésében döntése okaként azt jelölte meg, hogy az irodalommal szeretne foglalkozni.
Irodalmi debütálása 1954-ben volt. Első műve a Tankosok (Танкисты) volt. (Ezt 1955-ben Tisztek (Офицеры) címmel kétszer bemutatják a Szovjet Hadsereg Színházában, majd betiltják. Később 1971-ben a Gorkij Filmstúdió megfilmesíti ezt az alkotását.) Megélhetését ebben az időben forgatókönyvíróként és mozihíradók narratíváinak megírásával biztosítja.
Első prózai műve az Iván hajója (Иванов катер) volt, ami 1967-ben jelent meg az Új Világban (Новый мир), ami az egyik legrégebben megjelenő irodalmi folyóirat Oroszországban. Az első példányokat 1925-ben adták ki.
Az Iván hajója önálló kötetként, könyv alakban csak 1970-ben jelent meg.
Az igazi író hírnevet az először az Ifjak (Юность) folyóiratban megjelenő Csendesek a hajnalok (А зори здесь тихие), vagy ahogy még ismert kis hazánkban A hajnalok itt csendesek, hozta meg, 1969-ben.
Vasziljev visszaemlékezése szerint Borisz Polevoj (1908-1981), a híres író, miután elolvasta a kéziratot két dolgot javított ki azon. Az egyik, hogy a Schmeisser-t kijavította gépfegyverre, és a еловый корень-t (fenyőfa gyökér-t), выворотень-re (gyökerestül kitépett fára). És persze azonnal szerződést kötött az íróval a regény kiadására vonatkozólag. Polejov ekkoriban a Junoszty vezetője volt. Egy hosszan tartó, sikeres együttműködés vette kezdetét a két irodalmár között. Vasziljev legjobb munkái mind a Junoszty-nál jelent meg először.
Már egy évvel a Csendesek a hajnalok megjelenése után elkészült az első színházi adaptáció. A Taganka Színház repertoárjába került bele legelőször ez a mű. A '70-es évek legsikeresebb tagankai produkciók sorában ezek az előadások is ott vannak.
1972-ben elkészül a regény első filmes feldolgozása. Ez az alkotás is nagy sikert aratott.
Közben sorban jelennek meg Vasziljev háború ihlette művei a Junoszty-ban. Az idő múlásával régebbi történelmi korokba is elkalandozik az író. Komoly, társadalmi problémákat feszegető műveket is készít.
Élete során számtalan elismerést, kitüntetést kap.

2013.március 11.-én elhuny Borisz Vasziljev. Testét katonai tiszteletadással adják át a Földnek. A Vagyamkoszkij temetőbe, felesége Zorja Albertovna Polják mellé temetik.
Feleségéről mintázta Szonja Gurvicsot, és a Másnap háború volt (Завтра была война) Iszkra Poljakováját is.
A Másnap háború volt-ból 1987-ben készítettek filmet.